1 kai egeneto ote etelesen o iesous diatasson tois dodeka mathetais autou metebe ekeithen tou didaskein kai kerussein en tais polesin auton 2 o de ioannes akousas en to desmoterio ta erga tou christou pempsas duo ton matheton autou 3 eipen auto su ei o erchomenos e eteron prosdokomen 4 kai apokritheis o iesous eipen autois poreuthentes apangeilate ioanne a akouete kai blepete 5 tuphloi anablepousin kai choloi peripatousin leproi katharizontai kai kophoi akouousin nekroi egeirontai kai ptochoi euangelizontai 6 kai makarios estin os ean me skandalisthe en emoi 7 touton de poreuomenon erxato o iesous legein tois ochlois peri ioannou ti exelthete eis ten eremon theasasthai kalamon upo anemou saleuomenon 8 alla ti exelthete idein anthropon en malakois imatiois emphiesmenon idou oi ta malaka phorountes en tois oikois ton basileon eisin 9 alla ti exelthete idein propheten nai lego umin kai perissoteron prophetou 10 outos gar estin peri ou gegraptai idou ego apostello ton angelon mou pro prosopou sou os kataskeuasei ten odon sou emprosthen sou 11 amen lego umin ouk egegertai en gennetois gunaikon meizon ioannou tou baptistou o de mikroteros en te basileia ton ouranon meizon autou estin 12 apo de ton emeron ioannou tou baptistou eos arti e basileia ton ouranon biazetai kai biastai arpazousin auten 13 pantes gar oi prophetai kai o nomos eos ioannou proepheteusan 14 kai ei thelete dexasthai autos estin elias o mellon erchesthai 15 o echon ota akouein akoueto 16 tini de omoioso ten genean tauten omoia estin paidariois en agorais kathemenois kai prosphonousin tois etairois auton 17 kai legousin eulesamen umin kai ouk orchesasthe ethrenesamen umin kai ouk ekopsasthe 18 elthen gar ioannes mete esthion mete pinon kai legousin daimonion echei 19 elthen o uios tou anthropou esthion kai pinon kai legousin idou anthropos phagos kai oinopotes telonon philos kai amartolon kai edikaiothe e sophia apo ton teknon autes 20 tote erxato oneidizein tas poleis en ais egenonto ai pleistai dunameis autou oti ou metenoesan 21 ouai soi chorazin ouai soi bethsaida oti ei en turo kai sidoni egenonto ai dunameis ai genomenai en umin palai an en sakko kai spodo metenoesan 22 plen lego umin turo kai sidoni anektoteron estai en emera kriseos e umin 23 kai su kapernaoum e eos tou ouranou upsotheisa eos adou katabibasthese oti ei en sodomois egenonto ai dunameis ai genomenai en soi emeinan an mechri tes semeron 24 plen lego umin oti ge sodomon anektoteron estai en emera kriseos e soi 25 en ekeino to kairo apokritheis o iesous eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai tes ges oti apekrupsas tauta apo sophon kai suneton kai apekalupsas auta nepiois 26 nai o pater oti outos egeneto eudokia emprosthen sou 27 panta moi paredothe upo tou patros mou kai oudeis epiginoskei ton uion ei me o pater oude ton patera tis epiginoskei ei me o uios kai o ean bouletai o uios apokalupsai 28 deute pros me pantes oi kopiontes kai pephortismenoi kago anapauso umas 29 arate ton zugon mou eph umas kai mathete ap emou oti praos eimi kai tapeinos te kardia kai euresete anapausin tais psuchais umon 30 o gar zugos mou chrestos kai to phortion mou elaphron estin _
Next Chapter
Share this passage with others: