1 kai proskalesamenos tous dodeka mathetas autou edoken autois exousian pneumaton akatharton oste ekballein auta kai therapeuein pasan noson kai pasan malakian 2 ton de dodeka apostolon ta onomata estin tauta protos simon o legomenos petros kai andreas o adelphos autou iakobos o tou zebedaiou kai ioannes o adelphos autou 3 philippos kai bartholomaios thomas kai matthaios o telones iakobos o tou alphaiou kai lebbaios o epikletheis thaddaios 4 simon o kananites kai ioudas iskariotes o kai paradous auton 5 toutous tous dodeka apesteilen o iesous parangeilas autois legon eis odon ethnon me apelthete kai eis polin samareiton me eiselthete 6 poreuesthe de mallon pros ta probata ta apololota oikou israel 7 poreuomenoi de kerussete legontes oti engiken e basileia ton ouranon 8 asthenountas therapeuete leprous katharizete nekrous egeirete daimonia ekballete dorean elabete dorean dote 9 me ktesesthe chruson mede arguron mede chalkon eis tas zonas umon 10 me peran eis odon mede duo chitonas mede upodemata mede rabdous axios gar o ergates tes trophes autou estin 11 eis en d an polin e komen eiselthete exetasate tis en aute axios estin kakei meinate eos an exelthete 12 eiserchomenoi de eis ten oikian aspasasthe auten 13 kai ean men e e oikia axia eltheto e eirene umon ep auten ean de me e axia e eirene umon pros umas epistrapheto 14 kai os ean me dexetai umas mede akouse tous logous umon exerchomenoi tes oikias e tes poleos ekeines ektinaxate ton koniorton ton podon umon 15 amen lego umin anektoteron estai ge sodomon kai gomorron en emera kriseos e te polei ekeine 16 idou ego apostello umas os probata en meso lukon ginesthe oun phronimoi os oi opheis kai akeraioi os ai peristerai 17 prosechete de apo ton anthropon paradosousin gar umas eis sunedria kai en tais sunagogais auton mastigosousin umas 18 kai epi egemonas de kai basileis achthesesthe eneken emou eis marturion autois kai tois ethnesin 19 otan de paradidosin umas me merimnesete pos e ti lalesete dothesetai gar umin en ekeine te ora ti lalesete 20 ou gar umeis este oi lalountes alla to pneuma tou patros umon to laloun en umin 21 paradosei de adelphos adelphon eis thanaton kai pater teknon kai epanastesontai tekna epi goneis kai thanatosousin autous 22 kai esesthe misoumenoi upo panton dia to onoma mou o de upomeinas eis telos outos sothesetai 23 otan de diokosin umas en te polei taute pheugete eis ten allen amen gar lego umin ou me telesete tas poleis tou israel eos an elthe o uios tou anthropou 24 ouk estin mathetes uper ton didaskalon oude doulos uper ton kurion autou 25 arketon to mathete ina genetai os o didaskalos autou kai o doulos os o kurios autou ei ton oikodespoten beelzeboub ekalesan poso mallon tous oikiakous autou 26 me oun phobethete autous ouden gar estin kekalummenon o ouk apokaluphthesetai kai krupton o ou gnosthesetai 27 o lego umin en te skotia eipate en to photi kai o eis to ous akouete keruxate epi ton domaton 28 kai me phobethete apo ton apokteinonton to soma ten de psuchen me dunamenon apokteinai phobethete de mallon ton dunamenon kai psuchen kai soma apolesai en geenne 29 ouchi duo strouthia assariou poleitai kai en ex auton ou peseitai epi ten gen aneu tou patros umon 30 umon de kai ai triches tes kephales pasai erithmemenai eisin 31 me oun phobethete pollon strouthion diapherete umeis 32 pas oun ostis omologesei en emoi emprosthen ton anthropon omologeso kago en auto emprosthen tou patros mou tou en ouranois 33 ostis d an arnesetai me emprosthen ton anthropon arnesomai auton kago emprosthen tou patros mou tou en ouranois 34 me nomisete oti elthon balein eirenen epi ten gen ouk elthon balein eirenen alla machairan 35 elthon gar dichasai anthropon kata tou patros autou kai thugatera kata tes metros autes kai numphen kata tes pentheras autes 36 kai echthroi tou anthropou oi oikiakoi autou 37 o philon patera e metera uper eme ouk estin mou axios kai o philon uion e thugatera uper eme ouk estin mou axios 38 kai os ou lambanei ton stauron autou kai akolouthei opiso mou ouk estin mou axios 39 o euron ten psuchen autou apolesei auten kai o apolesas ten psuchen autou eneken emou euresei auten 40 o dechomenos umas eme dechetai kai o eme dechomenos dechetai ton aposteilanta me 41 o dechomenos propheten eis onoma prophetou misthon prophetou lepsetai kai o dechomenos dikaion eis onoma dikaiou misthon dikaiou lepsetai 42 kai os ean potise ena ton mikron touton poterion psuchrou monon eis onoma mathetou amen lego umin ou me apolese ton misthon autou _
Next Chapter
Share this passage with others: