1 biblos geneseos iesou christou uiou dabid uiou abraam 2 abraam egennesen ton isaak isaak de egennesen ton iakob iakob de egennesen ton ioudan kai tous adelphous autou 3 ioudas de egennesen ton phares kai ton zara ek tes thamar phares de egennesen ton esrom esrom de egennesen ton aram 4 aram de egennesen ton aminadab aminadab de egennesen ton naasson naasson de egennesen ton salmon 5 salmon de egennesen ton booz ek tes rachab booz de egennesen ton obed ek tes routh obed de egennesen ton iessai 6 iessai de egennesen ton dabid ton basilea dabid de o basileus egennesen ton solomonta ek tes tou ouriou 7 solomon de egennesen ton roboam roboam de egennesen ton abia abia de egennesen ton asa 8 asa de egennesen ton iosaphat iosaphat de egennesen ton ioram ioram de egennesen ton ozian 9 ozias de egennesen ton ioatham ioatham de egennesen ton achaz achaz de egennesen ton ezekian 10 ezekias de egennesen ton manasse manasses de egennesen ton amon amon de egennesen ton iosian 11 iosias de egennesen ton iechonian kai tous adelphous autou epi tes metoikesias babulonos 12 meta de ten metoikesian babulonos iechonias egennesen ton salathiel salathiel de egennesen ton zorobabel 13 zorobabel de egennesen ton abioud abioud de egennesen ton eliakeim eliakeim de egennesen ton azor 14 azor de egennesen ton sadok sadok de egennesen ton acheim acheim de egennesen ton elioud 15 elioud de egennesen ton eleazar eleazar de egennesen ton matthan matthan de egennesen ton iakob 16 iakob de egennesen ton ioseph ton andra marias ex es egennethe iesous o legomenos christos 17 pasai oun ai geneai apo abraam eos dabid geneai dekatessares kai apo dabid eos tes metoikesias babulonos geneai dekatessares kai apo tes metoikesias babulonos eos tou christou geneai dekatessares 18 tou de iesou christou e gennesis outos en mnesteutheises gar tes metros autou marias to ioseph prin e sunelthein autous eurethe en gastri echousa ek pneumatos agiou 19 ioseph de o aner autes dikaios on kai me thelon auten paradeigmatisai eboulethe lathra apolusai auten 20 tauta de autou enthumethentos idou angelos kuriou kat onar ephane auto legon ioseph uios dabid me phobethes paralabein mariam ten gunaika sou to gar en aute gennethen ek pneumatos estin agiou 21 texetai de uion kai kaleseis to onoma autou iesoun autos gar sosei ton laon autou apo ton amartion auton 22 touto de olon gegonen ina plerothe to rethen upo tou kuriou dia tou prophetou legontos 23 idou e parthenos en gastri exei kai texetai uion kai kalesousin to onoma autou emmanouel o estin methermeneuomenon meth emon o theos 24 diegertheis de o ioseph apo tou upnou epoiesen os prosetaxen auto o angelos kuriou kai parelaben ten gunaika autou 25 kai ouk eginosken auten eos ou eteken ton uion autes ton prototokon kai ekalesen to onoma autou iesoun _
Next Chapter
Share this passage with others: