1 kai diagenomenou tou sabbatou maria e magdalene kai maria e tou iakobou kai salome egorasan aromata ina elthousai aleipsosin auton 2 kai lian proi tes mias sabbaton erchontai epi to mnemeion anateilantos tou eliou 3 kai elegon pros eautas tis apokulisei emin ton lithon ek tes thuras tou mnemeiou 4 kai anablepsasai theorousin oti apokekulistai o lithos en gar megas sphodra 5 kai eiselthousai eis to mnemeion eidon neaniskon kathemenon en tois dexiois peribeblemenon stolen leuken kai exethambethesan 6 o de legei autais me ekthambeisthe iesoun zeteite ton nazarenon ton estauromenon egerthe ouk estin ode ide o topos opou ethekan auton 7 all upagete eipate tois mathetais autou kai to petro oti proagei umas eis ten galilaian ekei auton opsesthe kathos eipen umin 8 kai exelthousai tachu ephugon apo tou mnemeiou eichen de autas tromos kai ekstasis kai oudeni ouden eipon ephobounto gar 9 anastas de proi prote sabbatou ephane proton maria te magdalene aph es ekbeblekei epta daimonia 10 ekeine poreutheisa apengeilen tois met autou genomenois penthousin kai klaiousin 11 kakeinoi akousantes oti ze kai etheathe up autes epistesan 12 meta de tauta dusin ex auton peripatousin ephanerothe en etera morphe poreuomenois eis agron 13 kakeinoi apelthontes apengeilan tois loipois oude ekeinois episteusan 14 usteron anakeimenois autois tois endeka ephanerothe kai oneidisen ten apistian auton kai sklerokardian oti tois theasamenois auton egegermenon ouk episteusan 15 kai eipen autois poreuthentes eis ton kosmon apanta keruxate to euangelion pase te ktisei 16 o pisteusas kai baptistheis sothesetai o de apistesas katakrithesetai 17 semeia de tois pisteusasin tauta parakolouthesei en to onomati mou daimonia ekbalousin glossais lalesousin kainais 18 opheis arousin kan thanasimon ti piosin ou me autous blapsei epi arrostous cheiras epithesousin kai kalos exousin 19 o men oun kurios meta to lalesai autois anelephthe eis ton ouranon kai ekathisen ek dexion tou theou 20 ekeinoi de exelthontes ekeruxan pantachou tou kuriou sunergountos kai ton logon bebaiountos dia ton epakolouthounton semeion amen _
Next Chapter
Share this passage with others: