1 kai anastan apan to plethos auton egagen auton epi ton pilaton 2 erxanto de kategorein autou legontes touton euromen diastrephonta to ethnos kai koluonta kaisari phorous didonai legonta eauton christon basilea einai 3 o de pilatos eperotesen auton legon su ei o basileus ton ioudaion o de apokritheis auto ephe su legeis 4 o de pilatos eipen pros tous archiereis kai tous ochlous ouden eurisko aition en to anthropo touto 5 oi de epischuon legontes oti anaseiei ton laon didaskon kath oles tes ioudaias arxamenos apo tes galilaias eos ode 6 pilatos de akousas galilaian eperotesen ei o anthropos galilaios estin 7 kai epignous oti ek tes exousias erodou estin anepempsen auton pros eroden onta kai auton en ierosolumois en tautais tais emerais 8 o de erodes idon ton iesoun echare lian en gar thelon ex ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai elpizen ti semeion idein up autou ginomenon 9 eperota de auton en logois ikanois autos de ouden apekrinato auto 10 eistekeisan de oi archiereis kai oi grammateis eutonos kategorountes autou 11 exouthenesas de auton o erodes sun tois strateumasin autou kai empaixas peribalon auton estheta lampran anepempsen auton to pilato 12 egenonto de philoi o te pilatos kai o erodes en aute te emera met allelon prouperchon gar en echthra ontes pros eautous 13 pilatos de sunkalesamenos tous archiereis kai tous archontas kai ton laon 14 eipen pros autous prosenenkate moi ton anthropon touton os apostrephonta ton laon kai idou ego enopion umon anakrinas ouden euron en to anthropo touto aition on kategoreite kat autou 15 all oude erodes anepempsa gar umas pros auton kai idou ouden axion thanatou estin pepragmenon auto 16 paideusas oun auton apoluso 17 ananken de eichen apoluein autois kata eorten ena 18 anekraxan de pamplethei legontes aire touton apoluson de emin ton barabban 19 ostis en dia stasin tina genomenen en te polei kai phonon beblemenos eis phulaken 20 palin oun o pilatos prosephonesen thelon apolusai ton iesoun 21 oi de epephonoun legontes stauroson stauroson auton 22 o de triton eipen pros autous ti gar kakon epoiesen outos ouden aition thanatou euron en auto paideusas oun auton apoluso 23 oi de epekeinto phonais megalais aitoumenoi auton staurothenai kai katischuon ai phonai auton kai ton archiereon 24 o de pilatos epekrinen genesthai to aitema auton 25 apelusen de autois ton dia stasin kai phonon beblemenon eis ten phulaken on etounto ton de iesoun paredoken to thelemati auton 26 kai os apegagon auton epilabomenoi simonos tinos kurenaiou tou erchomenou ap agrou epethekan auto ton stauron pherein opisthen tou iesou 27 ekolouthei de auto polu plethos tou laou kai gunaikon ai kai ekoptonto kai ethrenoun auton 28 strapheis de pros autas o iesous eipen thugateres ierousalem me klaiete ep eme plen eph eautas klaiete kai epi ta tekna umon 29 oti idou erchontai emerai en ais erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennesan kai mastoi oi ouk ethelasan 30 tote arxontai legein tois oresin pesete eph emas kai tois bounois kalupsate emas 31 oti ei en to ugro xulo tauta poiousin en to xero ti genetai 32 egonto de kai eteroi duo kakourgoi sun auto anairethenai 33 kai ote apelthon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurosan auton kai tous kakourgous on men ek dexion on de ex aristeron 34 o de iesous elegen pater aphes autois ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon kleron 35 kai eistekei o laos theoron exemukterizon de kai oi archontes sun autois legontes allous esosen sosato eauton ei outos estin o christos o tou theou eklektos 36 enepaizon de auto kai oi stratiotai proserchomenoi kai oxos prospherontes auto 37 kai legontes ei su ei o basileus ton ioudaion soson seauton 38 en de kai epigraphe gegrammene ep auto grammasin ellenikois kai romaikois kai ebraikois outos estin o basileus ton ioudaion 39 eis de ton kremasthenton kakourgon eblasphemei auton legon ei su ei o christos soson seauton kai emas 40 apokritheis de o eteros epetima auto legon oude phobe su ton theon oti en to auto krimati ei 41 kai emeis men dikaios axia gar on epraxamen apolambanomen outos de ouden atopon epraxen 42 kai elegen to iesou mnestheti mou kurie otan elthes en te basileia sou 43 kai eipen auto o iesous amen lego soi semeron met emou ese en to paradeiso 44 en de osei ora ekte kai skotos egeneto eph olen ten gen eos oras ennates 45 kai eskotisthe o elios kai eschisthe to katapetasma tou naou meson 46 kai phonesas phone megale o iesous eipen pater eis cheiras sou parathesomai to pneuma mou kai tauta eipon exepneusen 47 idon de o ekatontarchos to genomenon edoxasen ton theon legon ontos o anthropos outos dikaios en 48 kai pantes oi sumparagenomenoi ochloi epi ten theorian tauten theorountes ta genomena tuptontes eauton ta stethe upestrephon 49 eistekeisan de pantes oi gnostoi autou makrothen kai gunaikes ai sunakolouthesasai auto apo tes galilaias orosai tauta 50 kai idou aner onomati ioseph bouleutes uparchon aner agathos kai dikaios 51 outos ouk en sunkatatetheimenos te boule kai te praxei auton apo arimathaias poleos ton ioudaion os kai prosedecheto kai autos ten basileian tou theou 52 outos proselthon to pilato etesato to soma tou iesou 53 kai kathelon auto enetulixen auto sindoni kai etheken auto en mnemati laxeuto ou ouk en oudepo oudeis keimenos 54 kai emera en paraskeue kai sabbaton epephosken 55 katakolouthesasai de kai gunaikes aitines esan suneleluthuiai auto ek tes galilaias etheasanto to mnemeion kai os etethe to soma autou 56 upostrepsasai de etoimasan aromata kai mura kai to men sabbaton esuchasan kata ten entolen _
Next Chapter
Share this passage with others: