1 engizen de e eorte ton azumon e legomene pascha 2 kai ezetoun oi archiereis kai oi grammateis to pos anelosin auton ephobounto gar ton laon 3 eiselthen de o satanas eis ioudan ton epikaloumenon iskarioten onta ek tou arithmou ton dodeka 4 kai apelthon sunelalesen tois archiereusin kai tois strategois to pos auton parado autois 5 kai echaresan kai sunethento auto argurion dounai 6 kai exomologesen kai ezetei eukairian tou paradounai auton autois ater ochlou 7 elthen de e emera ton azumon en e edei thuesthai to pascha 8 kai apesteilen petron kai ioannen eipon poreuthentes etoimasate emin to pascha ina phagomen 9 oi de eipon auto pou theleis etoimasomen 10 o de eipen autois idou eiselthonton umon eis ten polin sunantesei umin anthropos keramion udatos bastazon akolouthesate auto eis ten oikian ou eisporeuetai 11 kai ereite to oikodespote tes oikias legei soi o didaskalos pou estin to kataluma opou to pascha meta ton matheton mou phago 12 kakeinos umin deixei anogeon mega estromenon ekei etoimasate 13 apelthontes de euron kathos eireken autois kai etoimasan to pascha 14 kai ote egeneto e ora anepesen kai oi dodeka apostoloi sun auto 15 kai eipen pros autous epithumia epethumesa touto to pascha phagein meth umon pro tou me pathein 16 lego gar umin oti ouketi ou me phago ex autou eos otou plerothe en te basileia tou theou 17 kai dexamenos poterion eucharistesas eipen labete touto kai diamerisate eautois 18 lego gar umin oti ou me pio apo tou gennematos tes ampelou eos otou e basileia tou theou elthe 19 kai labon arton eucharistesas eklasen kai edoken autois legon touto estin to soma mou to uper umon didomenon touto poieite eis ten emen anamnesin 20 osautos kai to poterion meta to deipnesai legon touto to poterion e kaine diatheke en to aimati mou to uper umon ekchunomenon 21 plen idou e cheir tou paradidontos me met emou epi tes trapezes 22 kai o men uios tou anthropou poreuetai kata to orismenon plen ouai to anthropo ekeino di ou paradidotai 23 kai autoi erxanto suzetein pros eautous to tis ara eie ex auton o touto mellon prassein 24 egeneto de kai philoneikia en autois to tis auton dokei einai meizon 25 o de eipen autois oi basileis ton ethnon kurieuousin auton kai oi exousiazontes auton euergetai kalountai 26 umeis de ouch outos all o meizon en umin genestho os o neoteros kai o egoumenos os o diakonon 27 tis gar meizon o anakeimenos e o diakonon ouchi o anakeimenos ego de eimi en meso umon os o diakonon 28 umeis de este oi diamemenekotes met emou en tois peirasmois mou 29 kago diatithemai umin kathos dietheto moi o pater mou basileian 30 ina esthiete kai pinete epi tes trapezes mou en te basileia mou kai kathisesthe epi thronon krinontes tas dodeka phulas tou israel 31 eipen de o kurios simon simon idou o satanas exetesato umas tou siniasai os ton siton 32 ego de edeethen peri sou ina me ekleipe e pistis sou kai su pote epistrepsas sterixon tous adelphous sou 33 o de eipen auto kurie meta sou etoimos eimi kai eis phulaken kai eis thanaton poreuesthai 34 o de eipen lego soi petre ou me phonesei semeron alektor prin e tris aparnese me eidenai me 35 kai eipen autois ote apesteila umas ater balantiou kai peras kai upodematon me tinos usteresate oi de eipon oudenos 36 eipen oun autois alla nun o echon balantion arato omoios kai peran kai o me echon polesato to imation autou kai agorasato machairan 37 lego gar umin oti eti touto to gegrammenon dei telesthenai en emoi to kai meta anomon elogisthe kai gar ta peri emou telos echei 38 oi de eipon kurie idou machairai ode duo o de eipen autois ikanon estin 39 kai exelthon eporeuthe kata to ethos eis to oros ton elaion ekolouthesan de auto kai oi mathetai autou 40 genomenos de epi tou topou eipen autois proseuchesthe me eiselthein eis peirasmon 41 kai autos apespasthe ap auton osei lithou bolen kai theis ta gonata proseucheto 42 legon pater ei boulei parenenke to poterion touto ap emou plen me to thelema mou alla to son genestho 43 ophthe de auto angelos ap ouranou enischuon auton 44 kai genomenos en agonia ektenesteron proseucheto egeneto de o idros autou osei thromboi aimatos katabainontes epi ten gen 45 kai anastas apo tes proseuches elthon pros tous mathetas autou euren autous koimomenous apo tes lupes 46 kai eipen autois ti katheudete anastantes proseuchesthe ina me eiselthete eis peirasmon 47 eti de autou lalountos idou ochlos kai o legomenos ioudas eis ton dodeka proercheto auton kai engisen to iesou philesai auton 48 o de iesous eipen auto iouda philemati ton uion tou anthropou paradidos 49 idontes de oi peri auton to esomenon eipon auto kurie ei pataxomen en machaira 50 kai epataxen eis tis ex auton ton doulon tou archiereos kai apheilen autou to ous to dexion 51 apokritheis de o iesous eipen eate eos toutou kai apsamenos tou otiou autou iasato auton 52 eipen de o iesous pros tous paragenomenous ep auton archiereis kai strategous tou ierou kai presbuterous os epi lesten exeleluthate meta machairon kai xulon 53 kath emeran ontos mou meth umon en to iero ouk exeteinate tas cheiras ep eme all aute umon estin e ora kai e exousia tou skotous 54 sullabontes de auton egagon kai eisegagon auton eis ton oikon tou archiereos o de petros ekolouthei makrothen 55 apsanton de pur en meso tes aules kai sunkathisanton auton ekatheto o petros en meso auton 56 idousa de auton paidiske tis kathemenon pros to phos kai atenisasa auto eipen kai outos sun auto en 57 o de ernesato auton legon gunai ouk oida auton 58 kai meta brachu eteros idon auton ephe kai su ex auton ei o de petros eipen anthrope ouk eimi 59 kai diastases osei oras mias allos tis diischurizeto legon ep aletheias kai outos met autou en kai gar galilaios estin 60 eipen de o petros anthrope ouk oida o legeis kai parachrema eti lalountos autou ephonesen o alektor 61 kai strapheis o kurios eneblepsen to petro kai upemnesthe o petros tou logou tou kuriou os eipen auto oti prin alektora phonesai aparnese me tris 62 kai exelthon exo o petros eklausen pikros 63 kai oi andres oi sunechontes ton iesoun enepaizon auto derontes 64 kai perikalupsantes auton etupton autou to prosopon kai eperoton auton legontes propheteuson tis estin o paisas se 65 kai etera polla blasphemountes elegon eis auton 66 kai os egeneto emera sunechthe to presbuterion tou laou archiereis te kai grammateis kai anegagon auton eis to sunedrion eauton legontes 67 ei su ei o christos eipe emin eipen de autois ean umin eipo ou me pisteusete 68 ean de kai eroteso ou me apokrithete moi e apolusete 69 apo tou nun estai o uios tou anthropou kathemenos ek dexion tes dunameos tou theou 70 eipon de pantes su oun ei o uios tou theou o de pros autous ephe umeis legete oti ego eimi 71 oi de eipon ti eti chreian echomen marturias autoi gar ekousamen apo tou stomatos autou _
Next Chapter
Share this passage with others: