1 anablepsas de eiden tous ballontas ta dora auton eis to gazophulakion plousious 2 eiden de kai tina cheran penichran ballousan ekei duo lepta 3 kai eipen alethos lego umin oti e chera e ptoche aute pleion panton ebalen 4 apantes gar outoi ek tou perisseuontos autois ebalon eis ta dora tou theou aute de ek tou usterematos autes apanta ton bion on eichen ebalen 5 kai tinon legonton peri tou ierou oti lithois kalois kai anathemasin kekosmetai eipen 6 tauta a theoreite eleusontai emerai en ais ouk aphethesetai lithos epi litho os ou kataluthesetai 7 eperotesan de auton legontes didaskale pote oun tauta estai kai ti to semeion otan melle tauta ginesthai 8 o de eipen blepete me planethete polloi gar eleusontai epi to onomati mou legontes oti ego eimi kai o kairos engiken me oun poreuthete opiso auton 9 otan de akousete polemous kai akatastasias me ptoethete dei gar tauta genesthai proton all ouk eutheos to telos 10 tote elegen autois egerthesetai ethnos epi ethnos kai basileia epi basileian 11 seismoi te megaloi kata topous kai limoi kai loimoi esontai phobetra te kai semeia ap ouranou megala estai 12 pro de touton apanton epibalousin eph umas tas cheiras auton kai dioxousin paradidontes eis sunagogas kai phulakas agomenous epi basileis kai egemonas eneken tou onomatos mou 13 apobesetai de umin eis marturion 14 thesthe oun eis tas kardias umon me promeletan apologethenai 15 ego gar doso umin stoma kai sophian e ou dunesontai anteipein oude antistenai pantes oi antikeimenoi umin 16 paradothesesthe de kai upo goneon kai adelphon kai sungenon kai philon kai thanatosousin ex umon 17 kai esesthe misoumenoi upo panton dia to onoma mou 18 kai thrix ek tes kephales umon ou me apoletai 19 en te upomone umon ktesasthe tas psuchas umon 20 otan de idete kukloumenen upo stratopedon ten ierousalem tote gnote oti engiken e eremosis autes 21 tote oi en te ioudaia pheugetosan eis ta ore kai oi en meso autes ekchoreitosan kai oi en tais chorais me eiserchesthosan eis auten 22 oti emerai ekdikeseos autai eisin tou plerothenai panta ta gegrammena 23 ouai de tais en gastri echousais kai tais thelazousais en ekeinais tais emerais estai gar ananke megale epi tes ges kai orge en to lao touto 24 kai pesountai stomati machairas kai aichmalotisthesontai eis panta ta ethne kai ierousalem estai patoumene upo ethnon achri plerothosin kairoi ethnon 25 kai estai semeia en elio kai selene kai astrois kai epi tes ges sunoche ethnon en aporia echouses thalasses kai salou 26 apopsuchonton anthropon apo phobou kai prosdokias ton eperchomenon te oikoumene ai gar dunameis ton ouranon saleuthesontai 27 kai tote opsontai ton uion tou anthropou erchomenon en nephele meta dunameos kai doxes polles 28 archomenon de touton ginesthai anakupsate kai eparate tas kephalas umon dioti engizei e apolutrosis umon 29 kai eipen parabolen autois idete ten suken kai panta ta dendra 30 otan probalosin ede blepontes aph eauton ginoskete oti ede engus to theros estin 31 outos kai umeis otan idete tauta ginomena ginoskete oti engus estin e basileia tou theou 32 amen lego umin oti ou me parelthe e genea aute eos an panta genetai 33 o ouranos kai e ge pareleusontai oi de logoi mou ou me parelthosin 34 prosechete de eautois mepote barunthosin umon ai kardiai en kraipale kai methe kai merimnais biotikais kai aiphnidios eph umas episte e emera ekeine 35 os pagis gar epeleusetai epi pantas tous kathemenous epi prosopon pases tes ges 36 agrupneite oun en panti kairo deomenoi ina kataxiothete ekphugein tauta panta ta mellonta ginesthai kai stathenai emprosthen tou uiou tou anthropou 37 en de tas emeras en to iero didaskon tas de nuktas exerchomenos eulizeto eis to oros to kaloumenon elaion 38 kai pas o laos orthrizen pros auton en to iero akouein autou _
Next Chapter
Share this passage with others: