1 ioudas iesou christou doulos adelphos de iakobou tois en theo patri egiasmenois kai iesou christo teteremenois kletois 2 eleos umin kai eirene kai agape plethuntheie 3 agapetoi pasan spouden poioumenos graphein umin peri tes koines soterias ananken eschon grapsai umin parakalon epagonizesthai te apax paradotheise tois agiois pistei 4 pareisedusan gar tines anthropoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis ten tou theou emon charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despoten theon kai kurion emon iesoun christon arnoumenoi 5 upomnesai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek ges aiguptou sosas to deuteron tous me pisteusantas apolesen 6 angelous te tous me teresantas ten eauton archen alla apolipontas to idion oiketerion eis krisin megales emeras desmois aidiois upo zophon tetereken 7 os sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opiso sarkos eteras prokeintai deigma puros aioniou diken upechousai 8 omoios mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kurioteta de athetousin doxas de blasphemousin 9 o de michael o archangelos ote to diabolo diakrinomenos dielegeto peri tou moseos somatos ouk etolmesen krisin epenenkein blasphemias all eipen epitimesai soi kurios 10 outoi de osa men ouk oidasin blasphemousin osa de phusikos os ta aloga zoa epistantai en toutois phtheirontai 11 ouai autois oti te odo tou kain eporeuthesan kai te plane tou balaam misthou exechuthesan kai te antilogia tou kore apolonto 12 outoi eisin en tais agapais umon spilades suneuochoumenoi umin aphobos eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemon peripheromenai dendra phthinoporina akarpa dis apothanonta ekrizothenta 13 kumata agria thalasses epaphrizonta tas eauton aischunas asteres planetai ois o zophos tou skotous eis ton aiona teteretai 14 proepheteusen de kai toutois ebdomos apo adam enoch legon idou elthen kurios en muriasin agiais autou 15 poiesai krisin kata panton kai exelenxai pantas tous asebeis auton peri panton ton ergon asebeias auton on esebesan kai peri panton ton skleron on elalesan kat autou amartoloi asebeis 16 outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias auton poreuomenoi kai to stoma auton lalei uperonka thaumazontes prosopa opheleias charin 17 umeis de agapetoi mnesthete ton rematon ton proeiremenon upo ton apostolon tou kuriou emon iesou christou 18 oti elegon umin oti en eschato chrono esontai empaiktai kata tas eauton epithumias poreuomenoi ton asebeion 19 outoi eisin oi apodiorizontes eautous psuchikoi pneuma me echontes 20 umeis de agapetoi te agiotate umon pistei epoikodomountes eautous en pneumati agio proseuchomenoi 21 eautous en agape theou teresate prosdechomenoi to eleos tou kuriou emon iesou christou eis zoen aionion 22 kai ous men eleeite diakrinomenoi 23 ous de en phobo sozete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tes sarkos espilomenon chitona 24 to de dunameno phulaxai umas aptaistous kai stesai katenopion tes doxes autou amomous en agalliasei 25 mono sopho theo soteri emon doxa kai megalosune kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aionas amen _
Next Chapter
Share this passage with others: