1 te eleutheria oun e christos emas eleutherosen stekete kai me palin zugo douleias enechesthe 2 ide ego paulos lego umin oti ean peritemnesthe christos umas ouden ophelesei 3 marturomai de palin panti anthropo peritemnomeno oti opheiletes estin olon ton nomon poiesai 4 katergethete apo tou christou oitines en nomo dikaiousthe tes charitos exepesate 5 emeis gar pneumati ek pisteos elpida dikaiosunes apekdechometha 6 en gar christo iesou oute peritome ti ischuei oute akrobustia alla pistis di agapes energoumene 7 etrechete kalos tis umas anekopsen te aletheia me peithesthai 8 e peismone ouk ek tou kalountos umas 9 mikra zume olon to phurama zumoi 10 ego pepoitha eis umas en kurio oti ouden allo phronesete o de tarasson umas bastasei to krima ostis an e 11 ego de adelphoi ei peritomen eti kerusso ti eti diokomai ara katergetai to skandalon tou staurou 12 ophelon kai apokopsontai oi anastatountes umas 13 umeis gar ep eleutheria eklethete adelphoi monon me ten eleutherian eis aphormen te sarki alla dia tes agapes douleuete allelois 14 o gar pas nomos en eni logo pleroutai en to agapeseis ton plesion sou os eauton 15 ei de allelous daknete kai katesthiete blepete me upo allelon analothete 16 lego de pneumati peripateite kai epithumian sarkos ou me telesete 17 e gar sarx epithumei kata tou pneumatos to de pneuma kata tes sarkos tauta de antikeitai allelois ina me a an thelete tauta poiete 18 ei de pneumati agesthe ouk este upo nomon 19 phanera de estin ta erga tes sarkos atina estin moicheia porneia akatharsia aselgeia 20 eidololatreia pharmakeia echthrai ereis zeloi thumoi eritheiai dichostasiai aireseis 21 phthonoi phonoi methai komoi kai ta omoia toutois a prolego umin kathos kai proeipon oti oi ta toiauta prassontes basileian theou ou kleronomesousin 22 o de karpos tou pneumatos estin agape chara eirene makrothumia chrestotes agathosune pistis 23 praotes enkrateia kata ton toiouton ouk estin nomos 24 oi de tou christou ten sarka estaurosan sun tois pathemasin kai tais epithumiais 25 ei zomen pneumati pneumati kai stoichomen 26 me ginometha kenodoxoi allelous prokaloumenoi allelois phthonountes _
Next Chapter
Share this passage with others: