1 paulos apostolos ouk ap anthropon oude di anthropou alla dia iesou christou kai theou patros tou egeirantos auton ek nekron 2 kai oi sun emoi pantes adelphoi tais ekklesiais tes galatias 3 charis umin kai eirene apo theou patros kai kuriou emon iesou christou 4 tou dontos eauton uper ton amartion emon opos exeletai emas ek tou enestotos aionos ponerou kata to thelema tou theou kai patros emon 5 o e doxa eis tous aionas ton aionon amen 6 thaumazo oti outos tacheos metatithesthe apo tou kalesantos umas en chariti christou eis eteron euangelion 7 o ouk estin allo ei me tines eisin oi tarassontes umas kai thelontes metastrepsai to euangelion tou christou 8 alla kai ean emeis e angelos ex ouranou euangelizetai umin par o euengelisametha umin anathema esto 9 os proeirekamen kai arti palin lego ei tis umas euangelizetai par o parelabete anathema esto 10 arti gar anthropous peitho e ton theon e zeto anthropois areskein ei gar eti anthropois ereskon christou doulos ouk an emen 11 gnorizo de umin adelphoi to euangelion to euangelisthen up emou oti ouk estin kata anthropon 12 oude gar ego para anthropou parelabon auto oute edidachthen alla di apokalupseos iesou christou 13 ekousate gar ten emen anastrophen pote en to ioudaismo oti kath uperbolen ediokon ten ekklesian tou theou kai eporthoun auten 14 kai proekopton en to ioudaismo uper pollous sunelikiotas en to genei mou perissoteros zelotes uparchon ton patrikon mou paradoseon 15 ote de eudokesen o theos o aphorisas me ek koilias metros mou kai kalesas dia tes charitos autou 16 apokalupsai ton uion autou en emoi ina euangelizomai auton en tois ethnesin eutheos ou prosanethemen sarki kai aimati 17 oude anelthon eis ierosoluma pros tous pro emou apostolous all apelthon eis arabian kai palin upestrepsa eis damaskon 18 epeita meta ete tria anelthon eis ierosoluma istoresai petron kai epemeina pros auton emeras dekapente 19 eteron de ton apostolon ouk eidon ei me iakobon ton adelphon tou kuriou 20 a de grapho umin idou enopion tou theou oti ou pseudomai 21 epeita elthon eis ta klimata tes surias kai tes kilikias 22 emen de agnooumenos to prosopo tais ekklesiais tes ioudaias tais en christo 23 monon de akouontes esan oti o diokon emas pote nun euangelizetai ten pistin en pote eporthei 24 kai edoxazon en emoi ton theon _
Next Chapter
Share this passage with others: