1 paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kai timotheos o adelphos 2 tois en kolossais agiois kai pistois adelphois en christo charis umin kai eirene apo theou patros emon kai kuriou iesou christou 3 eucharistoumen to theo kai patri tou kuriou emon iesou christou pantote peri umon proseuchomenoi 4 akousantes ten pistin umon en christo iesou kai ten agapen ten eis pantas tous agious 5 dia ten elpida ten apokeimenen umin en tois ouranois en proekousate en to logo tes aletheias tou euangeliou 6 tou parontos eis umas kathos kai en panti to kosmo kai estin karpophoroumenon kathos kai en umin aph es emeras ekousate kai epegnote ten charin tou theou en aletheia 7 kathos kai emathete apo epaphra tou agapetou sundoulou emon os estin pistos uper umon diakonos tou christou 8 o kai delosas emin ten umon agapen en pneumati 9 dia touto kai emeis aph es emeras ekousamen ou pauometha uper umon proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plerothete ten epignosin tou thelematos autou en pase sophia kai sunesei pneumatike 10 peripatesai umas axios tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergo agatho karpophorountes kai auxanomenoi eis ten epignosin tou theou 11 en pase dunamei dunamoumenoi kata to kratos tes doxes autou eis pasan upomonen kai makrothumian meta charas 12 eucharistountes to patri to ikanosanti emas eis ten merida tou klerou ton agion en to photi 13 os errusato emas ek tes exousias tou skotous kai metestesen eis ten basileian tou uiou tes agapes autou 14 en o echomen ten apolutrosin dia tou aimatos autou ten aphesin ton amartion 15 os estin eikon tou theou tou aoratou prototokos pases ktiseos 16 oti en auto ektisthe ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tes ges ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotetes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai 17 kai autos estin pro panton kai ta panta en auto sunesteken 18 kai autos estin e kephale tou somatos tes ekklesias os estin arche prototokos ek ton nekron ina genetai en pasin autos proteuon 19 oti en auto eudokesen pan to pleroma katoikesai 20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirenopoiesas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tes ges eite ta en tois ouranois 21 kai umas pote ontas apellotriomenous kai echthrous te dianoia en tois ergois tois ponerois nuni de apokatellaxen 22 en to somati tes sarkos autou dia tou thanatou parastesai umas agious kai amomous kai anenkletous katenopion autou 23 eige epimenete te pistei tethemeliomenoi kai edraioi kai me metakinoumenoi apo tes elpidos tou euangeliou ou ekousate tou keruchthentos en pase te ktisei te upo ton ouranon ou egenomen ego paulos diakonos 24 os nun chairo en tois pathemasin mou uper umon kai antanaplero ta usteremata ton thlipseon tou christou en te sarki mou uper tou somatos autou o estin e ekklesia 25 es egenomen ego diakonos kata ten oikonomian tou theou ten dotheisan moi eis umas plerosai ton logon tou theou 26 to musterion to apokekrummenon apo ton aionon kai apo ton geneon nuni de ephanerothe tois agiois autou 27 ois ethelesen o theos gnorisai tis o ploutos tes doxes tou musteriou toutou en tois ethnesin os estin christos en umin e elpis tes doxes 28 on emeis katangellomen nouthetountes panta anthropon kai didaskontes panta anthropon en pase sophia ina parastesomen panta anthropon teleion en christo iesou 29 eis o kai kopio agonizomenos kata ten energeian autou ten energoumenen en emoi en dunamei _
Next Chapter
Share this passage with others: