1 eipen de o archiereus ei ara tauta outos echei 2 o de ephe andres adelphoi kai pateres akousate o theos tes doxes ophthe to patri emon abraam onti en te mesopotamia prin e katoikesai auton en charran 3 kai eipen pros auton exelthe ek tes ges sou kai ek tes sungeneias sou kai deuro eis gen en an soi deixo 4 tote exelthon ek ges chaldaion katokesen en charran kakeithen meta to apothanein ton patera autou metokisen auton eis ten gen tauten eis en umeis nun katoikeite 5 kai ouk edoken auto kleronomian en aute oude bema podos kai epengeilato auto dounai eis kataschesin auten kai to spermati autou met auton ouk ontos auto teknou 6 elalesen de outos o theos oti estai to sperma autou paroikon en ge allotria kai doulosousin auto kai kakosousin ete tetrakosia 7 kai to ethnos o ean douleusosin krino ego eipen o theos kai meta tauta exeleusontai kai latreusousin moi en to topo touto 8 kai edoken auto diatheken peritomes kai outos egennesen ton isaak kai perietemen auton te emera te ogdoe kai o isaak ton iakob kai o iakob tous dodeka patriarchas 9 kai oi patriarchai zelosantes ton ioseph apedonto eis aigupton kai en o theos met autou 10 kai exeileto auton ek pason ton thlipseon autou kai edoken auto charin kai sophian enantion pharao basileos aiguptou kai katestesen auton egoumenon ep aigupton kai olon ton oikon autou 11 elthen de limos eph olen ten gen aiguptou kai chanaan kai thlipsis megale kai ouch euriskon chortasmata oi pateres emon 12 akousas de iakob onta sita en aigupto exapesteilen tous pateras emon proton 13 kai en to deutero anegnoristhe ioseph tois adelphois autou kai phaneron egeneto to pharao to genos tou ioseph 14 aposteilas de ioseph metekalesato ton patera autou iakob kai pasan ten sungeneian autou en psuchais ebdomekonta pente 15 katebe de iakob eis aigupton kai eteleutesen autos kai oi pateres emon 16 kai metetethesan eis sichem kai etethesan en to mnemati o onesato abraam times arguriou para ton uion emor tou sichem 17 kathos de engizen o chronos tes epangelias es omosen o theos to abraam euxesen o laos kai eplethunthe en aigupto 18 achris ou aneste basileus eteros os ouk edei ton ioseph 19 outos katasophisamenos to genos emon ekakosen tous pateras emon tou poiein ektheta ta brephe auton eis to me zoogoneisthai 20 en o kairo egennethe moses kai en asteios to theo os anetraphe menas treis en to oiko tou patros autou 21 ektethenta de auton aneileto auton e thugater pharao kai anethrepsato auton eaute eis uion 22 kai epaideuthe moses pase sophia aiguption en de dunatos en logois kai en ergois 23 os de eplerouto auto tessarakontaetes chronos anebe epi ten kardian autou episkepsasthai tous adelphous autou tous uious israel 24 kai idon tina adikoumenon emunato kai epoiesen ekdikesin to kataponoumeno pataxas ton aiguption 25 enomizen de sunienai tous adelphous autou oti o theos dia cheiros autou didosin autois soterian oi de ou sunekan 26 te de epiouse emera ophthe autois machomenois kai sunelasen autous eis eirenen eipon andres adelphoi este umeis inati adikeite allelous 27 o de adikon ton plesion aposato auton eipon tis se katestesen archonta kai dikasten eph emas 28 me anelein me su theleis on tropon aneiles chthes ton aiguption 29 ephugen de moses en to logo touto kai egeneto paroikos en ge madiam ou egennesen uious duo 30 kai plerothenton eton tessarakonta ophthe auto en te eremo tou orous sina angelos kuriou en phlogi puros batou 31 o de moses idon ethaumasen to orama proserchomenou de autou katanoesai egeneto phone kuriou pros auton 32 ego o theos ton pateron sou o theos abraam kai o theos isaak kai o theos iakob entromos de genomenos moses ouk etolma katanoesai 33 eipen de auto o kurios luson to upodema ton podon sou o gar topos en o estekas ge agia estin 34 idon eidon ten kakosin tou laou mou tou en aigupto kai tou stenagmou auton ekousa kai kateben exelesthai autous kai nun deuro apostelo se eis aigupton 35 touton ton mousen on ernesanto eipontes tis se katestesen archonta kai dikasten touton o theos archonta kai lutroten apesteilen en cheiri angelou tou ophthentos auto en te bato 36 outos exegagen autous poiesas terata kai semeia en ge aiguptou kai en eruthra thalasse kai en te eremo ete tessarakonta 37 outos estin o mouses o eipon tois uiois israel propheten umin anastesei kurios o theos umon ek ton adelphon umon os eme autou akousesthe 38 outos estin o genomenos en te ekklesia en te eremo meta tou angelou tou lalountos auto en to orei sina kai ton pateron emon os edexato logia zonta dounai emin 39 o ouk ethelesan upekooi genesthai oi pateres emon all aposanto kai estraphesan tais kardiais auton eis aigupton 40 eipontes to aaron poieson emin theous oi proporeusontai emon o gar moses outos os exegagen emas ek ges aiguptou ouk oidamen ti gegonen auto 41 kai emoschopoiesan en tais emerais ekeinais kai anegagon thusian to eidolo kai euphrainonto en tois ergois ton cheiron auton 42 estrepsen de o theos kai paredoken autous latreuein te stratia tou ouranou kathos gegraptai en biblo ton propheton me sphagia kai thusias prosenenkate moi ete tessarakonta en te eremo oikos israel 43 kai anelabete ten skenen tou moloch kai to astron tou theou umon remphan tous tupous ous epoiesate proskunein autois kai metoikio umas epekeina babulonos 44 e skene tou marturiou en tois patrasin emon en te eremo kathos dietaxato o lalon to mose poiesai auten kata ton tupon on eorakei 45 en kai eisegagon diadexamenoi oi pateres emon meta iesou en te kataschesei ton ethnon on exosen o theos apo prosopou ton pateron emon eos ton emeron dabid 46 os euren charin enopion tou theou kai etesato eurein skenoma to theo iakob 47 solomon de okodomesen auto oikon 48 all ouch o upsistos en cheiropoietois naois katoikei kathos o prophetes legei 49 o ouranos moi thronos e de ge upopodion ton podon mou poion oikon oikodomesete moi legei kurios e tis topos tes katapauseos mou 50 ouchi e cheir mou epoiesen tauta panta 51 sklerotracheloi kai aperitmetoi te kardia kai tois osin umeis aei to pneumati to agio antipiptete os oi pateres umon kai umeis 52 tina ton propheton ouk edioxan oi pateres umon kai apekteinan tous prokatangeilantas peri tes eleuseos tou dikaiou ou nun umeis prodotai kai phoneis gegenesthe 53 oitines elabete ton nomon eis diatagas angelon kai ouk ephulaxate 54 akouontes de tauta dieprionto tais kardiais auton kai ebruchon tous odontas ep auton 55 uparchon de pleres pneumatos agiou atenisas eis ton ouranon eiden doxan theou kai iesoun estota ek dexion tou theou 56 kai eipen idou theoro tous ouranous aneogmenous kai ton uion tou anthropou ek dexion estota tou theou 57 kraxantes de phone megale suneschon ta ota auton kai ormesan omothumadon ep auton 58 kai ekbalontes exo tes poleos elithoboloun kai oi martures apethento ta imatia auton para tous podas neaniou kaloumenou saulou 59 kai elithoboloun ton stephanon epikaloumenon kai legonta kurie iesou dexai to pneuma mou 60 theis de ta gonata ekraxen phone megale kurie me steses autois ten amartian tauten kai touto eipon ekoimethe _
Next Chapter
Share this passage with others: