1 phestos oun epibas te eparchia meta treis emeras anebe eis ierosoluma apo kaisareias 2 enephanisan de auto o archiereus kai oi protoi ton ioudaion kata tou paulou kai parekaloun auton 3 aitoumenoi charin kat autou opos metapempsetai auton eis ierousalem enedran poiountes anelein auton kata ten odon 4 o men oun phestos apekrithe tereisthai ton paulon en kaisareia eauton de mellein en tachei ekporeuesthai 5 oi oun dunatoi en umin phesin sunkatabantes ei ti estin atopon en to andri touto kategoreitosan autou 6 diatripsas de en autois emeras pleious e deka katabas eis kaisareian te epaurion kathisas epi tou bematos ekeleusen ton paulon achthenai 7 paragenomenou de autou periestesan oi apo ierosolumon katabebekotes ioudaioi polla kai barea aitiamata pherontes kata tou paulou a ouk ischuon apodeixai 8 apologoumenou autou oti oute eis ton nomon ton ioudaion oute eis to ieron oute eis kaisara ti emarton 9 o phestos de tois ioudaiois thelon charin katathesthai apokritheis to paulo eipen theleis eis ierosoluma anabas ekei peri touton krinesthai ep emou 10 eipen de o paulos epi tou bematos kaisaros estos eimi ou me dei krinesthai ioudaious ouden edikesa os kai su kallion epiginoskeis 11 ei men gar adiko kai axion thanatou pepracha ti ou paraitoumai to apothanein ei de ouden estin on outoi kategorousin mou oudeis me dunatai autois charisasthai kaisara epikaloumai 12 tote o phestos sullalesas meta tou sumbouliou apekrithe kaisara epikeklesai epi kaisara poreuse 13 emeron de diagenomenon tinon agrippas o basileus kai bernike katentesan eis kaisareian aspasomenoi ton pheston 14 os de pleious emeras dietribon ekei o phestos to basilei anetheto ta kata ton paulon legon aner tis estin kataleleimmenos upo phelikos desmios 15 peri ou genomenou mou eis ierosoluma enephanisan oi archiereis kai oi presbuteroi ton ioudaion aitoumenoi kat autou diken 16 pros ous apekrithen oti ouk estin ethos romaiois charizesthai tina anthropon eis apoleian prin e o kategoroumenos kata prosopon echoi tous kategorous topon te apologias laboi peri tou enklematos 17 sunelthonton oun auton enthade anabolen medemian poiesamenos te exes kathisas epi tou bematos ekeleusa achthenai ton andra 18 peri ou stathentes oi kategoroi oudemian aitian epepheron on upenooun ego 19 zetemata de tina peri tes idias deisidaimonias eichon pros auton kai peri tinos iesou tethnekotos on ephasken o paulos zen 20 aporoumenos de ego eis ten peri toutou zetesin elegon ei bouloito poreuesthai eis ierousalem kakei krinesthai peri touton 21 tou de paulou epikalesamenou terethenai auton eis ten tou sebastou diagnosin ekeleusa tereisthai auton eos ou pempso auton pros kaisara 22 agrippas de pros ton pheston ephe eboulomen kai autos tou anthropou akousai o de aurion phesin akouse autou 23 te oun epaurion elthontos tou agrippa kai tes bernikes meta polles phantasias kai eiselthonton eis to akroaterion sun te tois chiliarchois kai andrasin tois kat exochen ousin tes poleos kai keleusantos tou phestou echthe o paulos 24 kai phesin o phestos agrippa basileu kai pantes oi sumparontes emin andres theoreite touton peri ou pan to plethos ton ioudaion enetuchon moi en te ierosolumois kai enthade epiboontes me dein zen auton meketi 25 ego de katalabomenos meden axion thanatou auton peprachenai kai autou de toutou epikalesamenou ton sebaston ekrina pempein auton 26 peri ou asphales ti grapsai to kurio ouk echo dio proegagon auton eph umon kai malista epi sou basileu agrippa opos tes anakriseos genomenes scho ti grapsai 27 alogon gar moi dokei pemponta desmion me kai tas kat autou aitias semanai _
Next Chapter
Share this passage with others: