1 esan de tines en antiocheia kata ten ousan ekklesian prophetai kai didaskaloi o te barnabas kai sumeon o kaloumenos niger kai loukios o kurenaios manaen te erodou tou tetrarchou suntrophos kai saulos 2 leitourgounton de auton to kurio kai nesteuonton eipen to pneuma to agion aphorisate de moi ton te barnaban kai ton saulon eis to ergon o proskeklemai autous 3 tote nesteusantes kai proseuxamenoi kai epithentes tas cheiras autois apelusan 4 outoi men oun ekpemphthentes upo tou pneumatos tou agiou katelthon eis ten seleukeian ekeithen te apepleusan eis ten kupron 5 kai genomenoi en salamini katengellon ton logon tou theou en tais sunagogais ton ioudaion eichon de kai ioannen upereten 6 dielthontes de ten neson achri paphou euron tina magon pseudopropheten ioudaion o onoma bariesous 7 os en sun to anthupato sergio paulo andri suneto outos proskalesamenos barnaban kai saulon epezetesen akousai ton logon tou theou 8 anthistato de autois elumas o magos outos gar methermeneuetai to onoma autou zeton diastrepsai ton anthupaton apo tes pisteos 9 saulos de o kai paulos plestheis pneumatos agiou kai atenisas eis auton 10 eipen o pleres pantos dolou kai pases radiourgias uie diabolou echthre pases dikaiosunes ou pause diastrephon tas odous kuriou tas eutheias 11 kai nun idou cheir tou kuriou epi se kai ese tuphlos me blepon ton elion achri kairou parachrema de epepesen ep auton achlus kai skotos kai periagon ezetei cheiragogous 12 tote idon o anthupatos to gegonos episteusen ekplessomenos epi te didache tou kuriou 13 anachthentes de apo tes paphou oi peri ton paulon elthon eis pergen tes pamphulias ioannes de apochoresas ap auton upestrepsen eis ierosoluma 14 autoi de dielthontes apo tes perges paregenonto eis antiocheian tes pisidias kai eiselthontes eis ten sunagogen te emera ton sabbaton ekathisan 15 meta de ten anagnosin tou nomou kai ton propheton apesteilan oi archisunagogoi pros autous legontes andres adelphoi ei estin logos en umin parakleseos pros ton laon legete 16 anastas de paulos kai kataseisas te cheiri eipen andres israelitai kai oi phoboumenoi ton theon akousate 17 o theos tou laou toutou israel exelexato tous pateras emon kai ton laon upsosen en te paroikia en ge aigupto kai meta brachionos upselou exegagen autous ex autes 18 kai os tessarakontaete chronon etropophoresen autous en te eremo 19 kai kathelon ethne epta en ge chanaan kateklerodotesen autois ten gen auton 20 kai meta tauta os etesin tetrakosiois kai pentekonta edoken kritas eos samouel tou prophetou 21 kakeithen etesanto basilea kai edoken autois o theos ton saoul uion kis andra ek phules beniamin ete tessarakonta 22 kai metastesas auton egeiren autois ton dabid eis basilea o kai eipen marturesas euron dabid ton tou iessai andra kata ten kardian mou os poiesei panta ta thelemata mou 23 toutou o theos apo tou spermatos kat epangelian egeiren to israel sotera iesoun 24 prokeruxantos ioannou pro prosopou tes eisodou autou baptisma metanoias panti to lao israel 25 os de eplerou o ioannes ton dromon elegen tina me uponoeite einai ouk eimi ego all idou erchetai met eme ou ouk eimi axios to upodema ton podon lusai 26 andres adelphoi uioi genous abraam kai oi en umin phoboumenoi ton theon umin o logos tes soterias tautes apestale 27 oi gar katoikountes en ierousalem kai oi archontes auton touton agnoesantes kai tas phonas ton propheton tas kata pan sabbaton anaginoskomenas krinantes eplerosan 28 kai medemian aitian thanatou eurontes etesanto pilaton anairethenai auton 29 os de etelesan apanta ta peri autou gegrammena kathelontes apo tou xulou ethekan eis mnemeion 30 o de theos egeiren auton ek nekron 31 os ophthe epi emeras pleious tois sunanabasin auto apo tes galilaias eis ierousalem oitines eisin martures autou pros ton laon 32 kai emeis umas euangelizometha ten pros tous pateras epangelian genomenen oti tauten o theos ekpepleroken tois teknois auton emin anastesas iesoun 33 os kai en to psalmo to deutero gegraptai uios mou ei su ego semeron gegenneka se 34 oti de anestesen auton ek nekron meketi mellonta upostrephein eis diaphthoran outos eireken oti doso umin ta osia dabid ta pista 35 dio kai en etero legei ou doseis ton osion sou idein diaphthoran 36 dabid men gar idia genea uperetesas te tou theou boule ekoimethe kai prosetethe pros tous pateras autou kai eiden diaphthoran 37 on de o theos egeiren ouk eiden diaphthoran 38 gnoston oun esto umin andres adelphoi oti dia toutou umin aphesis amartion katangelletai 39 kai apo panton on ouk edunethete en to nomo moseos dikaiothenai en touto pas o pisteuon dikaioutai 40 blepete oun me epelthe eph umas to eiremenon en tois prophetais 41 idete oi kataphronetai kai thaumasate kai aphanisthete oti ergon ego ergazomai en tais emerais umon ergon o ou me pisteusete ean tis ekdiegetai umin 42 exionton de ek tes sunagoges ton ioudaion parekaloun ta ethne eis to metaxu sabbaton lalethenai autois ta remata tauta 43 lutheises de tes sunagoges ekolouthesan polloi ton ioudaion kai ton sebomenon proseluton to paulo kai to barnaba oitines proslalountes autois epeithon autous epimenein te chariti tou theou 44 to de erchomeno sabbato schedon pasa e polis sunechthe akousai ton logon tou theou 45 idontes de oi ioudaioi tous ochlous eplesthesan zelou kai antelegon tois upo tou paulou legomenois antilegontes kai blasphemountes 46 parresiasamenoi de o paulos kai o barnabas eipon umin en anankaion proton lalethenai ton logon tou theou epeide de apotheisthe auton kai ouk axious krinete eautous tes aioniou zoes idou strephometha eis ta ethne 47 outos gar entetaltai emin o kurios tetheika se eis phos ethnon tou einai se eis soterian eos eschatou tes ges 48 akouonta de ta ethne echairon kai edoxazon ton logon tou kuriou kai episteusan osoi esan tetagmenoi eis zoen aionion 49 diephereto de o logos tou kuriou di oles tes choras 50 oi de ioudaioi parotrunan tas sebomenas gunaikas kai tas euschemonas kai tous protous tes poleos kai epegeiran diogmon epi ton paulon kai ton barnaban kai exebalon autous apo ton orion auton 51 oi de ektinaxamenoi ton koniorton ton podon auton ep autous elthon eis ikonion 52 oi de mathetai eplerounto charas kai pneumatos agiou _
Next Chapter
Share this passage with others: