1 touto de ginoske oti en eschatais emerais enstesontai kairoi chalepoi 2 esontai gar oi anthropoi philautoi philarguroi alazones uperephanoi blasphemoi goneusin apeitheis acharistoi anosioi 3 astorgoi aspondoi diaboloi akrateis anemeroi aphilagathoi 4 prodotai propeteis tetuphomenoi philedonoi mallon e philotheoi 5 echontes morphosin eusebeias ten de dunamin autes ernemenoi kai toutous apotrepou 6 ek touton gar eisin oi endunontes eis tas oikias kai aichmaloteuontes ta gunaikaria sesoreumena amartiais agomena epithumiais poikilais 7 pantote manthanonta kai medepote eis epignosin aletheias elthein dunamena 8 on tropon de iannes kai iambres antestesan mousei outos kai outoi anthistantai te aletheia anthropoi katephtharmenoi ton noun adokimoi peri ten pistin 9 all ou prokopsousin epi pleion e gar anoia auton ekdelos estai pasin os kai e ekeinon egeneto 10 su de parekolouthekas mou te didaskalia te agoge te prothesei te pistei te makrothumia te agape te upomone 11 tois diogmois tois pathemasin oia moi egeneto en antiocheia en ikonio en lustrois oious diogmous upenenka kai ek panton me errusato o kurios 12 kai pantes de oi thelontes eusebos zen en christo iesou diochthesontai 13 poneroi de anthropoi kai goetes prokopsousin epi to cheiron planontes kai planomenoi 14 su de mene en ois emathes kai epistothes eidos para tinos emathes 15 kai oti apo brephous ta iera grammata oidas ta dunamena se sophisai eis soterian dia pisteos tes en christo iesou 16 pasa graphe theopneustos kai ophelimos pros didaskalian pros elenchon pros epanorthosin pros paideian ten en dikaiosune 17 ina artios e o tou theou anthropos pros pan ergon agathon exertismenos _
Next Chapter
Share this passage with others: