1 su oun teknon mou endunamou en te chariti te en christo iesou 2 kai a ekousas par emou dia pollon marturon tauta parathou pistois anthropois oitines ikanoi esontai kai eterous didaxai 3 su oun kakopatheson os kalos stratiotes iesou christou 4 oudeis strateuomenos empleketai tais tou biou pragmateiais ina to stratologesanti arese 5 ean de kai athle tis ou stephanoutai ean me nomimos athlese 6 ton kopionta georgon dei proton ton karpon metalambanein 7 noei a lego doe gar soi o kurios sunesin en pasin 8 mnemoneue iesoun christon egegermenon ek nekron ek spermatos dabid kata to euangelion mou 9 en o kakopatho mechri desmon os kakourgos all o logos tou theou ou dedetai 10 dia touto panta upomeno dia tous eklektous ina kai autoi soterias tuchosin tes en christo iesou meta doxes aioniou 11 pistos o logos ei gar sunapethanomen kai suzesomen 12 ei upomenomen kai sumbasileusomen ei arnoumetha kakeinos arnesetai emas 13 ei apistoumen ekeinos pistos menei arnesasthai eauton ou dunatai 14 tauta upomimneske diamarturomenos enopion tou kuriou me logomachein eis ouden chresimon epi katastrophe ton akouonton 15 spoudason seauton dokimon parastesai to theo ergaten anepaischunton orthotomounta ton logon tes aletheias 16 tas de bebelous kenophonias periistaso epi pleion gar prokopsousin asebeias 17 kai o logos auton os gangraina nomen exei on estin umenaios kai philetos 18 oitines peri ten aletheian estochesan legontes ten anastasin ede gegonenai kai anatrepousin ten tinon pistin 19 o mentoi stereos themelios tou theou esteken echon ten sphragida tauten egno kurios tous ontas autou kai aposteto apo adikias pas o onomazon to onoma christou 20 en megale de oikia ouk estin monon skeue chrusa kai argura alla kai xulina kai ostrakina kai a men eis timen a de eis atimian 21 ean oun tis ekkathare eauton apo touton estai skeuos eis timen egiasmenon kai euchreston to despote eis pan ergon agathon etoimasmenon 22 tas de neoterikas epithumias pheuge dioke de dikaiosunen pistin agapen eirenen meta ton epikaloumenon ton kurion ek katharas kardias 23 tas de moras kai apaideutous zeteseis paraitou eidos oti gennosin machas 24 doulon de kuriou ou dei machesthai all epion einai pros pantas didaktikon anexikakon 25 en praoteti paideuonta tous antidiatithemenous mepote do autois o theos metanoian eis epignosin aletheias 26 kai ananepsosin ek tes tou diabolou pagidos ezogremenoi up autou eis to ekeinou thelema _
Next Chapter
Share this passage with others: