1 paulos apostolos iesou christou dia thelematos theou kat epangelian zoes tes en christo iesou 2 timotheo agapeto tekno charis eleos eirene apo theou patros kai christou iesou tou kuriou emon 3 charin echo to theo o latreuo apo progonon en kathara suneidesei os adialeipton echo ten peri sou mneian en tais deesesin mou nuktos kai emeras 4 epipothon se idein memnemenos sou ton dakruon ina charas plerotho 5 upomnesin lambanon tes en soi anupokritou pisteos etis enokesen proton en te mamme sou loidi kai te metri sou eunike pepeismai de oti kai en soi 6 di en aitian anamimnesko se anazopurein to charisma tou theou o estin en soi dia tes epitheseos ton cheiron mou 7 ou gar edoken emin o theos pneuma deilias alla dunameos kai agapes kai sophronismou 8 me oun epaischunthes to marturion tou kuriou emon mede eme ton desmion autou alla sunkakopatheson to euangelio kata dunamin theou 9 tou sosantos emas kai kalesantos klesei agia ou kata ta erga emon alla kat idian prothesin kai charin ten dotheisan emin en christo iesou pro chronon aionion 10 phanerotheisan de nun dia tes epiphaneias tou soteros emon iesou christou katargesantos men ton thanaton photisantos de zoen kai aphtharsian dia tou euangeliou 11 eis o etethen ego kerux kai apostolos kai didaskalos ethnon 12 di en aitian kai tauta pascho all ouk epaischunomai oida gar o pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin ten paratheken mou phulaxai eis ekeinen ten emeran 13 upotuposin eche ugiainonton logon on par emou ekousas en pistei kai agape te en christo iesou 14 ten kalen parakatatheken phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en emin 15 oidas touto oti apestraphesan me pantes oi en te asia on estin phugellos kai ermogenes 16 doe eleos o kurios to onesiphorou oiko oti pollakis me anepsuxen kai ten alusin mou ouk epeschunthe 17 alla genomenos en rome spoudaioteron ezetesen me kai euren 18 doe auto o kurios eurein eleos para kuriou en ekeine te emera kai osa en epheso diekonesen beltion su ginoskeis _
Next Chapter
Share this passage with others: