1 tauten ede agapetoi deuteran umin grapho epistolen en ais diegeiro umon en upomnesei ten eilikrine dianoian 2 mnesthenai ton proeiremenon rematon upo ton agion propheton kai tes ton apostolon emon entoles tou kuriou kai soteros 3 touto proton ginoskontes oti eleusontai ep eschatou ton emeron empaiktai kata tas idias auton epithumias poreuomenoi 4 kai legontes pou estin e epangelia tes parousias autou aph es gar oi pateres ekoimethesan panta outos diamenei ap arches ktiseos 5 lanthanei gar autous touto thelontas oti ouranoi esan ekpalai kai ge ex udatos kai di udatos sunestosa to tou theou logo 6 di on o tote kosmos udati kataklustheis apoleto 7 oi de nun ouranoi kai e ge to auto logo tethesaurismenoi eisin puri teroumenoi eis emeran kriseos kai apoleias ton asebon anthropon 8 en de touto me lanthaneto umas agapetoi oti mia emera para kurio os chilia ete kai chilia ete os emera mia 9 ou bradunei o kurios tes epangelias os tines braduteta egountai alla makrothumei eis emas me boulomenos tinas apolesthai alla pantas eis metanoian choresai 10 exei de e emera kuriou os kleptes en nukti en e oi ouranoi roizedon pareleusontai stoicheia de kausoumena luthesontai kai ge kai ta en aute erga katakaesetai 11 touton oun panton luomenon potapous dei uparchein umas en agiais anastrophais kai eusebeiais 12 prosdokontas kai speudontas ten parousian tes tou theou emeras di en ouranoi puroumenoi luthesontai kai stoicheia kausoumena teketai 13 kainous de ouranous kai gen kainen kata to epangelma autou prosdokomen en ois dikaiosune katoikei 14 dio agapetoi tauta prosdokontes spoudasate aspiloi kai amometoi auto eurethenai en eirene 15 kai ten tou kuriou emon makrothumian soterian egeisthe kathos kai o agapetos emon adelphos paulos kata ten auto dotheisan sophian egrapsen umin 16 os kai en pasais tais epistolais lalon en autais peri touton en ois estin dusnoeta tina a oi amatheis kai asteriktoi streblousin os kai tas loipas graphas pros ten idian auton apoleian 17 umeis oun agapetoi proginoskontes phulassesthe ina me te ton athesmon plane sunapachthentes ekpesete tou idiou sterigmou 18 auxanete de en chariti kai gnosei tou kuriou emon kai soteros iesou christou auto e doxa kai nun kai eis emeran aionos amen _
Next Chapter
Share this passage with others: