1 egenonto de kai pseudoprophetai en to lao os kai en umin esontai pseudodidaskaloi oitines pareisaxousin aireseis apoleias kai ton agorasanta autous despoten arnoumenoi epagontes eautois tachinen apoleian 2 kai polloi exakolouthesousin auton tais apoleiais di ous e odos tes aletheias blasphemethesetai 3 kai en pleonexia plastois logois umas emporeusontai ois to krima ekpalai ouk argei kai e apoleia auton ou nustazei 4 ei gar o theos angelon amartesanton ouk epheisato alla seirais zophou tartarosas paredoken eis krisin teteremenous 5 kai archaiou kosmou ouk epheisato all ogdoon noe dikaiosunes keruka ephulaxen kataklusmon kosmo asebon epaxas 6 kai poleis sodomon kai gomorras tephrosas katastrophe katekrinen upodeigma mellonton asebein tetheikos 7 kai dikaion lot kataponoumenon upo tes ton athesmon en aselgeia anastrophes errusato 8 blemmati gar kai akoe o dikaios enkatoikon en autois emeran ex emeras psuchen dikaian anomois ergois ebasanizen 9 oiden kurios eusebeis ek peirasmon ruesthai adikous de eis emeran kriseos kolazomenous terein 10 malista de tous opiso sarkos en epithumia miasmou poreuomenous kai kuriotetos kataphronountas tolmetai authadeis doxas ou tremousin blasphemountes 11 opou angeloi ischui kai dunamei meizones ontes ou pherousin kat auton para kurio blasphemon krisin 12 outoi de os aloga zoa phusika gegenemena eis alosin kai phthoran en ois agnoousin blasphemountes en te phthora auton kataphtharesontai 13 komioumenoi misthon adikias edonen egoumenoi ten en emera truphen spiloi kai momoi entruphontes en tais apatais auton suneuochoumenoi umin 14 ophthalmous echontes mestous moichalidos kai akatapaustous amartias deleazontes psuchas asteriktous kardian gegumnasmenen pleonexiais echontes kataras tekna 15 katalipontes ten eutheian odon eplanethesan exakolouthesantes te odo tou balaam tou bosor os misthon adikias egapesen 16 elenxin de eschen idias paranomias upozugion aphonon en anthropou phone phthenxamenon ekolusen ten tou prophetou paraphronian 17 outoi eisin pegai anudroi nephelai upo lailapos elaunomenai ois o zophos tou skotous eis aiona teteretai 18 uperonka gar mataiotetos phthengomenoi deleazousin en epithumiais sarkos en aselgeiais tous ontos apophugontas tous en plane anastrephomenous 19 eleutherian autois epangellomenoi autoi douloi uparchontes tes phthoras o gar tis ettetai touto kai dedoulotai 20 ei gar apophugontes ta miasmata tou kosmou en epignosei tou kuriou kai soteros iesou christou toutois de palin emplakentes ettontai gegonen autois ta eschata cheirona ton proton 21 kreitton gar en autois me epegnokenai ten odon tes dikaiosunes e epignousin epistrepsai ek tes paradotheises autois agias entoles 22 sumbebeken de autois to tes alethous paroimias kuon epistrepsas epi to idion exerama kai us lousamene eis kulisma borborou _
Next Chapter
Share this passage with others: