1 o presbuteros eklekte kuria kai tois teknois autes ous ego agapo en aletheia kai ouk ego monos alla kai pantes oi egnokotes ten aletheian 2 dia ten aletheian ten menousan en emin kai meth emon estai eis ton aiona 3 estai meth umon charis eleos eirene para theou patros kai para kuriou iesou christou tou uiou tou patros en aletheia kai agape 4 echaren lian oti eureka ek ton teknon sou peripatountas en aletheia kathos entolen elabomen para tou patros 5 kai nun eroto se kuria ouch os entolen graphon soi kainen alla en eichomen ap arches ina agapomen allelous 6 kai aute estin e agape ina peripatomen kata tas entolas autou aute estin e entole kathos ekousate ap arches ina en aute peripatete 7 oti polloi planoi eiselthon eis ton kosmon oi me omologountes iesoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos 8 blepete eautous ina me apolesomen a eirgasametha alla misthon plere apolabomen 9 pas o parabainon kai me menon en te didache tou christou theon ouk echei o menon en te didache tou christou outos kai ton patera kai ton uion echei 10 ei tis erchetai pros umas kai tauten ten didachen ou pherei me lambanete auton eis oikian kai chairein auto me legete 11 o gar legon auto chairein koinonei tois ergois autou tois ponerois 12 polla echon umin graphein ouk eboulethen dia chartou kai melanos alla elpizo elthein pros umas kai stoma pros stoma lalesai ina e chara emon e pepleromene 13 aspazetai se ta tekna tes adelphes sou tes eklektes amen _
Next Chapter
Share this passage with others: