1 to loipon oun adelphoi erotomen umas kai parakaloumen en kurio iesou kathos parelabete par emon to pos dei umas peripatein kai areskein theo ina perisseuete mallon 2 oidate gar tinas parangelias edokamen umin dia tou kuriou iesou 3 touto gar estin thelema tou theou o agiasmos umon apechesthai umas apo tes porneias 4 eidenai ekaston umon to eautou skeuos ktasthai en agiasmo kai time 5 me en pathei epithumias kathaper kai ta ethne ta me eidota ton theon 6 to me uperbainein kai pleonektein en to pragmati ton adelphon autou dioti ekdikos o kurios peri panton touton kathos kai proeipamen umin kai diemarturametha 7 ou gar ekalesen emas o theos epi akatharsia all en agiasmo 8 toigaroun o atheton ouk anthropon athetei alla ton theon ton kai donta to pneuma autou to agion eis emas 9 peri de tes philadelphias ou chreian echete graphein umin autoi gar umeis theodidaktoi este eis to agapan allelous 10 kai gar poieite auto eis pantas tous adelphous tous en ole te makedonia parakaloumen de umas adelphoi perisseuein mallon 11 kai philotimeisthai esuchazein kai prassein ta idia kai ergazesthai tais idiais chersin umon kathos umin parengeilamen 12 ina peripatete euschemonos pros tous exo kai medenos chreian echete 13 ou thelo de umas agnoein adelphoi peri ton kekoimemenon ina me lupesthe kathos kai oi loipoi oi me echontes elpida 14 ei gar pisteuomen oti iesous apethanen kai aneste outos kai o theos tous koimethentas dia tou iesou axei sun auto 15 touto gar umin legomen en logo kuriou oti emeis oi zontes oi perileipomenoi eis ten parousian tou kuriou ou me phthasomen tous koimethentas 16 oti autos o kurios en keleusmati en phone archangelou kai en salpingi theou katabesetai ap ouranou kai oi nekroi en christo anastesontai proton 17 epeita emeis oi zontes oi perileipomenoi ama sun autois arpagesometha en nephelais eis apantesin tou kuriou eis aera kai outos pantote sun kurio esometha 18 oste parakaleite allelous en tois logois toutois _
Next Chapter
Share this passage with others: