1 autoi gar oidate adelphoi ten eisodon emon ten pros umas oti ou kene gegonen 2 alla kai propathontes kai ubristhentes kathos oidate en philippois eparresiasametha en to theo emon lalesai pros umas to euangelion tou theou en pollo agoni 3 e gar paraklesis emon ouk ek planes oude ex akatharsias oute en dolo 4 alla kathos dedokimasmetha upo tou theou pisteuthenai to euangelion outos laloumen ouch os anthropois areskontes alla to theo to dokimazonti tas kardias emon 5 oute gar pote en logo kolakeias egenethemen kathos oidate oute en prophasei pleonexias theos martus 6 oute zetountes ex anthropon doxan oute aph umon oute ap allon dunamenoi en barei einai os christou apostoloi 7 all egenethemen epioi en meso umon os an trophos thalpe ta eautes tekna 8 outos imeiromenoi umon eudokoumen metadounai umin ou monon to euangelion tou theou alla kai tas eauton psuchas dioti agapetoi emin gegenesthe 9 mnemoneuete gar adelphoi ton kopon emon kai ton mochthon nuktos gar kai emeras ergazomenoi pros to me epibaresai tina umon ekeruxamen eis umas to euangelion tou theou 10 umeis martures kai o theos os osios kai dikaios kai amemptos umin tois pisteuousin egenethemen 11 kathaper oidate os ena ekaston umon os pater tekna eautou parakalountes umas kai paramuthoumenoi 12 kai marturoumenoi eis to peripatesai umas axios tou theou tou kalountos umas eis ten eautou basileian kai doxan 13 dia touto kai emeis eucharistoumen to theo adialeiptos oti paralabontes logon akoes par emon tou theou edexasthe ou logon anthropon alla kathos estin alethos logon theou os kai energeitai en umin tois pisteuousin 14 umeis gar mimetai egenethete adelphoi ton ekklesion tou theou ton ouson en te ioudaia en christo iesou oti tauta epathete kai umeis upo ton idion sumphuleton kathos kai autoi upo ton ioudaion 15 ton kai ton kurion apokteinanton iesoun kai tous idious prophetas kai emas ekdioxanton kai theo me areskonton kai pasin anthropois enantion 16 koluonton emas tois ethnesin lalesai ina sothosin eis to anaplerosai auton tas amartias pantote ephthasen de ep autous e orge eis telos 17 emeis de adelphoi aporphanisthentes aph umon pros kairon oras prosopo ou kardia perissoteros espoudasamen to prosopon umon idein en polle epithumia 18 dio ethelesamen elthein pros umas ego men paulos kai apax kai dis kai enekopsen emas o satanas 19 tis gar emon elpis e chara e stephanos kaucheseos e ouchi kai umeis emprosthen tou kuriou emon iesou christou en te autou parousia 20 umeis gar este e doxa emon kai e chara _
Next Chapter
Share this passage with others: