1 pas o pisteuon oti iesous estin o christos ek tou theou gegennetai kai pas o agapon ton gennesanta agapa kai ton gegennemenon ex autou 2 en touto ginoskomen oti agapomen ta tekna tou theou otan ton theon agapomen kai tas entolas autou teromen 3 aute gar estin e agape tou theou ina tas entolas autou teromen kai ai entolai autou bareiai ouk eisin 4 oti pan to gegennemenon ek tou theou nika ton kosmon kai aute estin e nike e nikesasa ton kosmon e pistis emon 5 tis estin o nikon ton kosmon ei me o pisteuon oti iesous estin o uios tou theou 6 outos estin o elthon di udatos kai aimatos iesous o christos ouk en to udati monon all en to udati kai to aimati kai to pneuma estin to marturoun oti to pneuma estin e aletheia 7 oti treis eisin oi marturountes en to ourano o pater o logos kai to agion pneuma kai outoi oi treis en eisin 8 kai treis eisin oi marturountes en te ge to pneuma kai to udor kai to aima kai oi treis eis to en eisin 9 ei ten marturian ton anthropon lambanomen e marturia tou theou meizon estin oti aute estin e marturia tou theou en memartureken peri tou uiou autou 10 o pisteuon eis ton uion tou theou echei ten marturian en eauto o me pisteuon to theo pseusten pepoieken auton oti ou pepisteuken eis ten marturian en memartureken o theos peri tou uiou autou 11 kai aute estin e marturia oti zoen aionion edoken emin o theos kai aute e zoe en to uio autou estin 12 o echon ton uion echei ten zoen o me echon ton uion tou theou ten zoen ouk echei 13 tauta egrapsa umin tois pisteuousin eis to onoma tou uiou tou theou ina eidete oti zoen echete aionion kai ina pisteuete eis to onoma tou uiou tou theou 14 kai aute estin e parresia en echomen pros auton oti ean ti aitometha kata to thelema autou akouei emon 15 kai ean oidamen oti akouei emon o an aitometha oidamen oti echomen ta aitemata a etekamen par autou 16 ean tis ide ton adelphon autou amartanonta amartian me pros thanaton aitesei kai dosei auto zoen tois amartanousin me pros thanaton estin amartia pros thanaton ou peri ekeines lego ina erotese 17 pasa adikia amartia estin kai estin amartia ou pros thanaton 18 oidamen oti pas o gegennemenos ek tou theou ouch amartanei all o gennetheis ek tou theou terei eauton kai o poneros ouch aptetai autou 19 oidamen oti ek tou theou esmen kai o kosmos olos en to ponero keitai 20 oidamen de oti o uios tou theou ekei kai dedoken emin dianoian ina ginoskomen ton alethinon kai esmen en to alethino en to uio autou iesou christo outos estin o alethinos theos kai e zoe aionios 21 teknia phulaxate eautous apo ton eidolon amen _
Next Chapter
Share this passage with others: