1 To phortion tou logou tou Kuriou peri tou Israel. Outo legei Kurios, o ekteinon tous ouranous kai themelion ten gen kai morphonon to pneuma tou anthropou entos autou; 2 Idou, ego kathisto ten Ierousalem poterion zales eis pantas tous laous kuklo, kai epi ton Ioudan eti thelei eisthai touto en te poliorkia te kata tes Ierousalem. 3 Kai en te emera ekeine thelo katastesei ten Ierousalem pros pantas tous laous lithon katabarunonta; pantes osoi epiphortisthosin auton thelousi katasuntriphthe, otan panta ta ethne tes ges sunachthosin enantion autes. 4 En te emera ekeine, legei Kurios, thelo pataxei panta ippon en ekstasei kai ton anabaten autou en paraphrosune, kai thelo anoixei tous ophthalmous mou epi ton oikon Iouda kai thelo pataxei en apotuphlosei panta ippon ton laon. 5 Kai oi archontes tou Iouda thelousin eipei en te kardia auton, Sterigma einai eis eme oi katoikoi tes Ierousalem dia tou Kuriou ton dunameon tou Theou auton. 6 En te emera ekeine thelo katastesei tous archontas tou Iouda os estian puros eis xula kai os lampada puros eis cheirobolon, kai thelousi kataphagei pantas tous laous kuklo, ek dexion kai ex aristeron; kai e Ierousalem thelei katoikethe palin en to topo autes, en Ierousalem. 7 Kai o Kurios thelei sosei proton tas skenas tou Iouda, dia na me megalunetai e doxa tou oikou tou Dabid kai e doxa ton katoikon tes Ierousalem kata tou Iouda. 8 En te emera ekeine o Kurios thelei uperaspisthe tous katoikous tes Ierousalem; kai o adunatos metaxu auton en te emera ekeine thelei eisthai os o Dabid kai o oikos tou Dabid os Theos, os angelos Kuriou, enopion auton. 9 Kai en te emera ekeine thelo zetesei na exolothreuso panta ta ethne ta erchomena kata tes Ierousalem. 10 Kai thelo ekcheei epi ton oikon Dabid kai epi tous katoikous tes Ierousalem pneuma charitos kai ikesion; kai thelousin epiblepsei pros eme, ton opoion exekentesan, kai thelousi penthesei di' auton os penthei tis dia ton monogene autou, kai thelousi lupethe di' auton, os o lupoumenos dia ton prototokon autou. 11 En te emera ekeine thelei eisthai penthos mega en Ierousalem os to penthos tes Adadrimmon en te pediadi Megiddon. 12 Kai thelei penthesei e ge, pasa oikogeneia kath' eauten; e oikogeneia tou oikou Dabid kath' eauten kai ai gunaikes auton kath' eautas, e oikogeneia tou oikou Nathan kath' eauten kai ai gunaikes auton kath' eautas, 13 e oikogeneia tou oikou Leui kath' eauten kai ai gunaikes auton kath' eautas, e oikogeneia Simei kath' eauten kai ai gunaikes auton kath' eautas, 14 pasai ai enapoleiphtheisai oikogeneiai, ekaste oikogeneia kath' eauten kai ai gunaikes auton kath' eautas. _
Next Chapter
Share this passage with others: