1 Anoixon, Libane, tas thuras sou kai as kataphage pur tas kedrous sou. 2 Ololuxon, elate, dioti epesen kedros; dioti oi megistanes ephanisthesan; ololuxate, drus tes Basan, dioti to dasos to aprositon katekope. 3 Phone akouetai poimenon threnounton, dioti e doxa auton ephanisthe; phone bruchomenon skumnon, dioti to phruagma tou Iordanou etapeinothe. 4 Outo legei Kurios o Theos mou; Poimaine to poimnion tes sphages, 5 to opoion oi agorasantes auto sphazousin atimoretos; oi de polountes auto legousin, Eulogetos o Kurios, dioti eploutesa, kai autoi oi poimenes autou den pheidontai autou. 6 Dia touto den thelo pheisthe pleon ton katoikon tou topou, legei Kurios, all' idou, ego thelo paradosei tous anthropous ekaston eis ten cheira tou plesion autou kai eis ten cheira tou basileos autou, kai thelousi katakopsei ten gen kai den thelo eleutherosei autous ek tes cheiros auton. 7 Kai epoimana to poimnion tes sphages, to ontos tetalaiporemenon poimnion. Kai elabon eis emauton duo rabdous, ten mian ekalesa Kallos kai ten allen ekalesa Desmous, kai epoimana to poimnion. 8 Kai exolothreusa treis poimenas en eni meni; kai e psuche mou ebarunthe autous kai e psuche de auton apestraphe eme. 9 Tote eipa, Den thelo sas poimainei; to apothneskon as apothneske kai to apololos as apollutai kai ta enapoleipomena as trogosin ekaston ten sarka tou plesion autou. 10 Kai elabon ten rabdon mou, to Kallos, kai katekopsa auten, dia na akuroso ten diatheken mou, ten opoian ekamon pros pantas tous laous toutous, 11 kai ekurothe en te emera ekeine; kai outo to poimnion to tetalaiporemenon, to opoion apeblepen eis eme, egnorisen oti outos eto o logos tou Kuriou. 12 Kai eipa pros autous, Ean sas phainetai kalon, dote moi ton misthon mou; ei de me, arnethete auton. Kai estesan ton misthon mou triakonta arguria. 13 Kai eipe Kurios pros eme, Ripson auta eis ton keramea, ten entimon timen, me ten opoian etimethen up' auton. Kai elabon ta triakonta arguria kai erripsa auta en to oiko tou Kuriou eis ton keramea. 14 Kai katekopsa ten allen mou rabdon, tous Desmous, dia na akuroso ten adelphoteta metaxu Iouda kai Israel. 15 Kai eipe Kurios pros eme, Labe eis seauton eti ta ergaleia poimenos asunetou. 16 Dioti idou, ego thelo anastesei poimena epi ten gen, ostis den thelei episkeptesthai ta apololota, den thelei zetei to dieskorpismenon kai den thelei iatreuei to suntetrimmenon oude thelei poimainei to ugies; alla thelei trogei ten sarka tou pacheos kai katakoptei tous onuchas auton. 17 Ouai eis ton mataion poimena, ton enkataleiponta to poimnion; romphaia thelei elthei epi ton brachiona autou kai epi ton dexion ophthalmon autou; o brachion autou thelei olotelos xeranthe kai o dexios ophthalmos autou olokleros amaurothe. _
Next Chapter
Share this passage with others: