1 Kai anebe o Booz eis ten pulen kai ekathisen ekei; kai idou, diebainen o sungenes, peri tou opoiou omilesen o Booz. Kai eipen, O su, strepson, kathison entautha. Kai estraphe kai ekathise. 2 Kai elaben o Booz deka andras ek ton presbuteron tes poleos, kai eipe, Kathisate entautha. Kai ekathisan. 3 Kai eipe pros ton sungene, E Naomi, e epistrepsasa ek ges Moab, polei to meridion tou agrou, to opoion eto tou adelphou emon Elimelech; 4 kai ego eipa na se eidopoieso, legon, Agorason auto emprosthen ton katoikon kai emprosthen ton presbuteron tou laou mou; ean theles na exagorases auto os sungenes, exagorason; all' ean den theles na exagorases auto, eipe pros eme, dia na exeuro; dioti den einai allos na exagorase auto os sungenes para su; kai ego eimai meta se. O de eipen, Ego thelo exagorasei auto. 5 Kai eipen o Booz, Kath' en emeran agorases ton agron ek tes cheiros tes Naomi, prepei na labes kai ten Routh ten Moabitin, gunaika tou apothanontos, dia na anasteses to onoma tou apothanontos epi tes kleronomias autou. 6 Kai eipen o sungenes, Den dunamai na ekpleroso to chreos to sungenikon, mepote phtheiro ten kleronomian mou; ekpleroson su to chreos mou to sungenikon, dioti den dunamai ego na ekpleroso auto. 7 Outos de eto o tropos to palai en to Israel peri tou dikaiomatos tes sungeneias kai peri tes apallotrioseos, dia na bebaioutai pas logos; o anthropos luon to upodema autou, ediden eis ton plesion autou; kai touto eto marturia en to Israel. 8 Dia touto eipen o sungenes pros ton Booz, Agorason auto eis seauton. Kai eluse to upodema autou. 9 Tote eipen o Booz pros tous presbuterous kai panta ton laon, Martures eisthe semeron, oti egorasa panta ta tou Elimelech kai panta ta tou Chelaion kai Maalon, ek tes cheiros tes Naomi; 10 kai proseti, ten Routh ten Moabitin ten gunaika tou Maalon, elabon eis emauton dia gunaika, dia na anasteso to onoma tou apothanontos epi tes kleronomias autou, dia na me exaleiphthe to onoma tou apothanontos ek ton adelphon autou kai ek tes poleos tes katoikias autou; martures eisthe semeron. 11 Kai pas o laos o en te pule kai oi presbuteroi eipan, Martures; o Kurios na kame ten gunaika, etis eiserchetai eis ton oikon sou, os ten Rachel kai os ten Leian, aitines okodomesan amphoterai ton oikon Israel; kai ischue en Ephratha kai eso periphemos en Bethleem; 12 kai as geine o oikos sou os o oikos tou Phares, ton opoion egennesen e Thamar eis ton Ioudan, ek tou spermatos to opoion o Kurios thelei dosei eis se ek tes neas tautes. 13 Kai elaben o Booz ten Routh, kai egeine gune autou; kai ote eiselthe pros auten, o Kurios edoken eis auten sullepsin, kai egennesen uion. 14 Kai eipan ai gunaikes pros ten Naomi, Eulogetos o Kurios, ostis semeron den se apesterese sungenous, oste to onoma autou na kaletai en to Israel; 15 kai outos thelei eisthai eis se anapsuchotes tes zoes kai thelei threpsei ten polian sou; dioti egennesen auton e numphe sou, etis se agapa, etis einai eis se kaletera para epta uious. 16 Tote elaben e Naomi to paidion kai ethesen auto eis ton kolpon autes kai egeinen eis auto trophos. 17 Kai ai geitones edokan eis auto onoma, legousai, Uios egennethe eis ten Naomi; kai ekalesan to onoma autou Obed; outos einai o pater tou Iessai patros tou Dabid. 18 Kai aute einai e genealogia tou Phares; o Phares egennese ton Esron, 19 Esron de egennese ton Aram, Aram de egennese ton Aminadab, 20 Aminadab de egennese ton Naasson, Naasson de egennese ton Salmon, 21 Salmon de egennese ton Booz, Booz de egennese ton Obed, 22 Obed de egennese ton Iessai, kai o Iessai egennese ton Dabid. _
Next Chapter
Share this passage with others: