1 Ti loipon thelomen eipei; thelomen epimenei en te amartia, dia na perisseuse e charis; 2 Me genoito; emeis, oitines apethanomen kata ten amartian, pos thelomen zesei pleon en aute; 3 E agnoeite oti osoi ebaptisthemen eis Christon Iesoun, eis ton thanaton autou ebaptisthemen; 4 Sunetaphemen loipon met' autou dia tou baptismatos eis ton thanaton, ina kathos o Christos aneste ek nekron dia tes doxes tou Patros, outo kai emeis peripatesomen eis nean zoen. 5 Dioti ean egeinamen sumphutoi me auton kata ten omoioteta tou thanatou autou, thelomen eisthai kai kata ten omoioteta tes anastaseos, 6 touto ginoskontes, oti o palaios emon anthropos sunestaurothe, dia na katargethe to soma tes amartias, oste na me emetha pleon douloi tes amartias; 7 dioti o apothanon eleutherothe apo tes amartias. 8 Ean de apethanomen meta tou Christou, pisteuomen oti kai thelomen suzesei met' autou, 9 ginoskontes oti o Christos anastas ek nekron den apothneskei pleon, thanatos auton den kurieuei pleon. 10 Dioti kath' o apethanen, apethanen apax dia ten amartian, alla kath' o ze, ze eis ton Theon. 11 Outo kai seis phroneite eautous oti eisthe nekroi men kata ten amartian, zontes de eis ton Theon dia Iesou Christou tou Kuriou emon. 12 As me basileue loipon e amartia en to thneto umon somati, oste kata tas epithumias autou na upakouete eis auten, 13 mede paristanete ta mele sas opla adikias eis ten amartian, alla parastesate eautous eis ton Theon os zontas ek nekron, kai ta mele sas opla dikaiosunes eis ton Theon. 14 Dioti e amartia den thelei sas kurieusei; epeide den eisthe upo nomon, all' upo charin. 15 Ti loipon; thelomen amartesei dioti den eimetha upo nomon, all' upo charin; me genoito. 16 Den exeurete oti eis ontina paristanete eautous doulous pros upakoen, eisthe douloi ekeinou eis ton opoion upakouete, e tes amartias pros thanaton e tes upakoes pros dikaiosunen; 17 Charis omos eis ton Theon, dioti uperchete douloi tes amartias, plen upekousate ek kardias eis ton tupon tes didaches, eis ton opoion paredothete, 18 eleutherothentes de apo tes amartias, edoulothete eis ten dikaiosunen; 19 anthropinos lego dia ten astheneian tes sarkos sas. Dioti kathos parestesate ta mele sas doula eis ten akatharsian kai eis ten anomian pros ten anomian, outo tora parastesate ta mele sas doula eis ten dikaiosunen pros agiasmon. 20 Dioti ote uperchete douloi tes amartias, uperchete eleutheroi apo tes dikaiosunes. 21 Tina loipon karpon eichete tote ex ekeinon ton ergon, dia ta opoia tora aischunesthe; dioti to telos ekeinon einai thanatos. 22 Alla tora eleutherothentes apo tes amartias kai doulothentes eis ton Theon, echete ton karpon sas eis agiasmon, to de telos zoen aionion. 23 Dioti o misthos tes amartias einai thanatos, to de charisma tou Theou zoe aionios dia Iesou Christou tou Kuriou emon. _
Next Chapter
Share this passage with others: