1 <> Pros se thelo kraxei, Kurie; phrourion mou, me siopeses pros eme; mepote siopeses pros eme, kai omoiotho me tous katabainontas eis ton lakkon. 2 Akouson tes phones ton deeseon mou, otan krazo pros se, otan upsono tas cheiras mou pros ton naon ton agion sou. 3 Me me sures meta ton asebon kai meta ton ergazomenon anomian, oitines lalountes eirenen meta ton plesion auton, echousi kakian en tais kardiais auton. 4 Dos eis autous kata ta erga auton kai kata ten ponerian ton epicheireseon auton; kata ta erga ton cheiron auton dos eis autous; apodos eis autous ten antamoiben auton. 5 Epeide den prosechousin eis tas praxeis tou Kuriou kai eis ta erga ton cheiron autou, thelei katakremnisei autous kai den thelei anoikodomesei autous. 6 Eulogetos o Kurios, dioti ekouse tes phones ton deeseon mou. 7 O Kurios einai dunamis mou kai aspis mou; ep' auton elpisen e kardia mou, kai eboethethen; dia touto egalliasen e kardia mou, kai me tas odas mou thelo umnei auton. 8 O Kurios einai dunamis tou laou autou; autos einai kai uperaspisis tes soterias tou kechrismenou autou. 9 Soson ton laon sou kai eulogeson ten kleronomian sou; kai poimaine autous kai upsoson autous eos aionos. _
Next Chapter
Share this passage with others: