1 <> O Kurios einai phos mou kai soteria mou; tina thelo phobethe; o Kurios einai dunamis tes zoes mou; apo tinos thelo deiliasei; 2 Ote eplesiasan ep' eme oi ponereuomenoi, dia na kataphagosi ten sarka mou, oi antidikoi kai oi echthroi mou, autoi prosekrousan kai epeson. 3 Kai an paratachthe enantion mou strateuma, e kardia mou den thelei phobethe; kai an polemos sekothe ep' eme, kai tote thelo elpizei. 4 En ezetesa para tou Kuriou, touto thelo ekzetei; to na katoiko en to oiko tou Kuriou pasas tas emeras tes zoes mou, na theoro to kallos tou Kuriou kai na episkeptomai ton naon autou. 5 Dioti en emera sumphoras thelei me krupsei en te skene autou; Thelei me krupsei en to apokrupho tes skenes autou; thelei me upsosei epi brachon; 6 kai ede e kephale mou thelei upsothe uperano ton echthron mou ton perikuklounton me; kai thelo thusiasei en te skene autou thusias alalagmou; thelo umnei kai thelo psalmodei eis ton Kurion. 7 Akouson, Kurie, tes phones mou, otan krazo; kai eleeson me kai eisakouson mou. 8 Zetesate to prosopon mou, eipe peri sou e kardia mou. To prosopon sou, Kurie, thelo zetesei. 9 Me krupses ap' emou to prosopon sou; me aporripses en orge ton doulon sou; su estathes boetheia mou; me me apheses kai me me enkataleipses, Thee tes soterias mou. 10 Kai an o pater mou kai e meter mou me enkataleipsosin, o Kurios omos thelei me prosdechthe. 11 Didaxon me, Kurie, ten odon sou kai odegeson me en odo eutheia eneken ton echthron mou. 12 Me me paradoses eis ten epithumian ton echthron mou; dioti egerthesan kat' emou martures pseudeis kai pneontes adikian. 13 Ouai ean den episteuon na ido ta agatha tou Kuriou en ge zonton. 14 Prosmene ton Kurion; andrizou, kai as krataiothe e kardia sou; kai prosmene ton Kurion. _
Next Chapter
Share this passage with others: