1 <> Krinon me, Kurie; dioti ego periepatesa en akakia mou; kai epi ton Kurion elpisa, kai den thelo saleuthe. 2 Exetason me, Kurie, kai dokimason me; dokimason tous nephrous mou kai ten kardian mou. 3 Dioti to eleos sou einai emprosthen ton ophthalmon mou; kai periepatesa en te aletheia sou. 4 Den ekathesa meta anthropon mataion; kai meta upokriton den thelo upagei. 5 Emisesa ten sunaxin ton ponereuomenon, kai meta asebon den thelo kathesei. 6 Thelo nipsei en athooteti tas cheiras mou kai thelo perikuklosei to thusiasterion sou, Kurie; 7 dia na kamo na antechese phone aineseos, kai dia na diegetho panta ta thaumasia sou. 8 Kurie, egapesa ten katoikesin tou oikou sou kai ton topon tes skenes tes doxes sou. 9 Me sumperilabes meta amartolon ten psuchen mou kai meta andron aimaton ten zoen mou; 10 eis ton opoion tas cheiras einai anomia, kai e dexia auton pleres doron. 11 All' ego thelo peripatei en akakia mou; lutroson me kai eleeson me. 12 O pous mou istatai en te euthuteti; en ekklesiais thelo eulogei ton Kurion. _
Next Chapter
Share this passage with others: