1 <> Kurie, pros se ekraxa; speuson pros eme; akroastheti tes phones mou, otan krazo pros se. 2 As kateuthunthe enopion sou e proseuche mou os thumiama; e upsosis ton cheiron mou as geine os thusia esperine. 3 Bale, Kurie, phulaken eis to stoma mou; phulatte ten thuran ton cheileon mou. 4 Me ekklines ten kardian mou eis pragma poneron, oste na ektelo praxeis asebeis meta anthropon ergazomenon anomian; mede na phago apo ton eklekton auton phageton. 5 As me ktupa o dikaios; touto thelei eisthai eleos; kai as me elenche; touto thelei eisthai muron exaireton; den thelei blapsei ten kephalen mou; dioti malista kai thelo proseuchesthai uper auton en tais sumphorais auton. 6 Ote oi archegoi auton perierchonto eis topous petrodeis, ekousan ta logia mou, oti esan glukea. 7 Ta osta emon diaskorpizontai en to stomati tou taphou, os otan tis kopte kai schize xula epi ten gen. 8 Dia touto oi ophthalmoi mou, Kurie Thee, atenizousi pros se; epi se elpisa; me katastrepses ten psuchen mou. 9 Phulaxon me apo tes pagidos, ten opoian estesan di' eme, kai apo ton brochon ton ergazomenon anomian. 10 As pesosin omou oi asebeis eis ta diktua auton, eno ego thelo perasei ablabes. _
Next Chapter
Share this passage with others: