1 <> Kurie, edokimasas me kai me egnorisas. 2 Su gnorizeis to kathisma mou kai ten egersin mou; noeis tous logismous mou apo makrothen. 3 Exereunas to peripatema mou kai to plagiasma mou kai pasas tas odous mou gnorizeis. 4 Dioti kai prin elthe o logos eis ten glossan mou, idou, Kurie, gnorizeis to pan. 5 Me perikukloneis opisthen kai emprosthen, kai ethesas ep' eme ten cheira sou. 6 E gnosis aute einai uperthaumastos eis eme; einai upsele; den dunamai na phthaso eis auten. 7 Pou na upago apo tou pneumatos sou; kai apo tou prosopou sou pou na phugo; 8 Ean anabo eis ton ouranon, eisai ekei; ean plagiaso eis ton aden, idou, su. 9 Ean labo tas pterugas tes auges kai katoikeso eis ta eschata tes thalasses, 10 kai ekei thelei me odegesei e cheir sou kai e dexia sou thelei me kratei. 11 Ean eipo, Alla to skotos thelei me skepasei, kai e nux thelei eisthai phos peri eme; 12 kai auto to skotos den skepazei ouden apo sou; kai e nux lampei os e emera; eis se to skotos einai os to phos. 13 Dioti su emorphosas tous nephrous mou; me perietulixas en te koilia tes metros mou. 14 Thelo se umnei, dioti phoberos kai thaumasios eplasthen; thaumasia einai ta erga sou; kai e psuche mou kallista gnorizei touto. 15 Den ekruphthesan ta osta mou apo sou, eno eplattomen en to krupto kai diemorphonomen en tois katotatois tes ges. 16 To adiamorphoton tou somatos mou eidon oi ophthalmoi sou; kai en to biblio sou panta tauta esan gegrammena, os kai ai emerai kath' as eschematizonto, kai eno ouden ek touton uperche; 17 poson de polutimoi einai eis eme ai boulai sou, Thee; poson emegalunthe o arithmos auton. 18 Ean ethelon na aparithmeso autas, uperbainousi ten ammon; exupno, kai eti eimai meta sou. 19 Bebaios theleis thanatosei tous asebeis, Thee; apomakrunthete loipon ap' emou, andres aimaton. 20 Dioti lalousi kata sou asebos; oi echthroi sou lambanousi to onoma sou epi mataio. 21 Me den miso, Kurie, tous misountas se; kai den aganakto kata ton epanistamenon epi se; 22 Me teleion misos miso autous; dia echthrous echo autous. 23 Dokimason me, Thee, kai gnorison ten kardian mou; exetason me kai mathe tous stochasmous mou; 24 kai ide, an uparche en emoi odos anomias; kai odegeson me eis ten odon ten aionion. _
Next Chapter
Share this passage with others: