1 <> Ote o Kurios epanephere tous aichmalotous tes Sion, emetha os oi oneireuomenoi. 2 Tote eneplesthe to stoma emon apo gelotos kai e glossa emon apo agalliaseos; tote elegon metaxu ton ethnon, Megaleia ekame di' autous o Kurios. 3 Megaleia ekamen o Kurios di' emas; eneplesthemen charas. 4 Epistrepson, Kurie, tous aichmalotous emon, os tous cheimarrous en to noto. 5 Oi speirontes meta dakruon en agalliasei thelousi therisei. 6 Ostis exerchetai kai klaiei, bastazon sporon polutimon, outos bebaios thelei epistrepsei en agalliasei, bastazon ta cheirobola autou. _
Next Chapter
Share this passage with others: