1 Allelouia. Aineite ton Kurion, dioti einai agathos; dioti to eleos autou menei eis ton aiona. 2 Tis dunatai na keruxe ta krataia erga tou Kuriou, na kame akoustas pasas tas aineseis autou; 3 Makarioi oi phulattontes krisin, oi prattontes dikaiosunen en panti kairo. 4 Mnestheti mou, Kurie, en te eumeneia te pros ton laon sou; episkephtheti me en te soteria sou; 5 dia na blepo to kalon ton eklekton sou, dia na euphrainomai en te euphrosune tou ethnous sou, dia na kauchomai meta tes kleronomias sou. 6 Emartesamen meta ton pateron emon; enomesamen, esebesamen. 7 Oi pateres emon en Aigupto den enoesan ta thaumasia sou; den enethumethesan to plethos tou eleous sou, kai se parorgisan en te thalasse, en te Eruthra thalasse. 8 Kai omos esosen autous dia to onoma autou, dia na kame gnosta ta krataia erga autou. 9 Kai epetimese ten Eruthran thalassan, kai exeranthe; kai diebibasen autous dia ton abusson os di' eremou; 10 kai esosen autous ek tes cheiros tou misountos autous, kai elutrosen autous ek tes cheiros tou echthrou. 11 Kai ta udata katekalupsan tous echthrous auton; den apeleiphthe oude eis ex auton. 12 Tote episteusan eis tous logous autou; epsalan ten ainesin autou. 13 Plen tacheos elesmonesan ta erga autou; den periemeinan ten boulen autou; 14 All' epethumesan epithumian en te eremo, kai epeirasan ton Theon en te anudro. 15 Kai edoken eis autous ten aitesin auton; apesteilen omos eis autous noson thanatephoron. 16 Ephthonesan eti ton Mousen en to stratopedo kai ton Aaron ton agion tou Kuriou. 17 E ge enoixe kai katepie ton Dathan, kai eskepase ten sunagogen tou Abeiron; 18 kai pur exephthe en te sunagoge auton; e phlox katekause tous asebeis. 19 Kateskeuasan moschon en Choreb, kai prosekunesan to choneuton; 20 kai metellaxan ten doxan auton eis omoioma boos trogontos chorton. 21 Elesmonesan ton Theon ton sotera auton ton poiesanta megaleia en Aigupto, 22 thaumasia en ge Cham, phobera en te Eruthra thalasse. 23 Kai eipe na exolothreuse autous, an o Mouses o eklektos autou den istato en te thrausei enopion autou, dia na apostrepse ten orgen autou, oste na me aphanise autous. 24 Katephronesan eti ten gen ten epithumeten; den episteusan eis ton logon autou; 25 kai egongusan en tais skenais auton; den eisekousan tes phones tou Kuriou. 26 Dia touto esekose ten cheira autou kat' auton, dia na katastrepse autous en te eremo. 27 kai na strepse to sperma auton metaxu ton ethnon kai na diaskorpise autous eis tous topous. 28 Kai prosekollethesan eis ton Beel-phegor, kai ephagon thusias nekron; 29 kai paroxunan auton en tois ergois auton, oste ephormesen ep' autous e plege. 30 Alla statheis o Phinees ekame krisin; kai e plege epause; 31 kai elogisthe eis auton dia dikaiosunen, eis genean kai genean eos aionos. 32 Kai paroxunan auton en tois udasi tes antilogias, kai epathe kakos o Mouses di' autous; 33 dioti parorgisan to pneuma autou, oste elalesen astochastos dia ton cheileon autou. 34 Den exolothreusan ta ethne ta opoia o Kurios prosetaxen eis autous; 35 all' esmichthesan meta ton ethnon kai emathon ta erga auton; 36 kai elatreusan ta glupta auton, ta opoia egeinan pagis eis autous; 37 kai ethusiasan tous uious auton kai tas thugateras auton eis ta daimonia; 38 Kai echusan aima athoon, to aima ton uion auton kai ton thugateron auton tous opoious ethusiasan eis ta glupta tes Chanaan; kai emianthe e ge ex aimaton. 39 Kai emolunthesan me ta erga auton, kai eporneusan me tas praxeis auton. 40 Dia touto e orge tou Kuriou exephthe kata tou laou autou, kai ebdeluchthe ten kleronomian autou, 41 Kai paredoken autous eis tas cheiras ton ethnon; kai ekurieusan autous oi misountes autous. 42 Kai ethlipsan autous oi echthroi auton, kai etapeinothesan upo tas cheiras auton. 43 Pollakis elutrosen autous, all' autoi parorgisan auton me tas boulas auton; dio etapeinothesan dia ten anomian auton. 44 Plen epeblepsen epi ten thlipsin auton, ote ekouse ten kraugen auton; 45 kai enethumethe ten pros autous diatheken autou kai metemelethe kata to plethos tou eleous autou. 46 Kai ekamen autous na eurosin eleos enopion panton ton aichmalotisanton autous. 47 Soson emas, Kurie o Theos emon, kai sunagage emas apo ton ethnon, dia na doxologomen to onoma sou to agion kai na kauchometha eis ten ainesin sou. 48 Eulogetos Kurios o Theos tou Israel, apo tou aionos kai eos tou aionos; kai as lege pas o laos, Amen. Allelouia. _
Next Chapter
Share this passage with others: