1 Oi logoi tou Agour, uiou tou Iakai; toutestin o chresmos, ton opoion o anthropos elalese pros ton Ithiel, pros ton Ithiel kai ton Oukal. 2 Bebaios ego eimai o aphronesteros ton anthropon, kai phronesis anthropou den uparchei en emoi; 3 kai den emathon ten sophian, oute exeuro ten gnosin ton agion. 4 Tis anebe eis ton ouranon kai katebe; tis sunegage ton anemon en tais chersin autou; tis edesmeuse ta udata en imatio; tis estereose panta ta akra tes ges; ti to onoma autou; kai ti to onoma tou uiou autou, ean exeures; 5 Pas logos Theou einai dedokimasmenos; einai aspis eis tous pepoithotas ep' auton. 6 Me prostheses eis tous logous autou; mepote se exelenxe, kai eurethes pseustes. 7 Duo zeto para sou; me arnethes tauta eis eme prin apothano. 8 Mataioteta kai logon pseude apomakrune ap' emou; ptocheian kai plouton me doses eis eme; trephe me me autarke trophen. 9 Mepote chortastho kai se arnetho kai eipo, Tis einai o Kurios; e mepote euretheis ptochos klepso kai labo to onoma tou Theou mou epi mataio. 10 Me katalalei upereten pros ton kurion autou; mepote se katarasthe kai eurethes enochos. 11 Uparchei genea, etis kataratai ton patera autes kai den eulogei ten metera autes; 12 Uparchei genea kathara eis tous ophthalmous autes, alla den einai peplumene apo tes akatharsias autes. 13 Uparchei genea, tes opoias poson upseloi einai oi ophthalmoi kai ta blephara autes epermena. 14 Uparchei genea, tes opoias oi odontes einai romphaiai kai oi mulodontes machairai, dia na katatrogosi tous ptochous tes ges kai tous endeeis ek mesou ton anthropon. 15 E bdella echei duo thugateras, aitines phonazousi, Phere, phere. Ta tria tauta den chortainousi pote, malista tessara den legousi pote, Arkei. 16 O ades, kai e steira metra; e ge, etis den chortainei apo udatos, kai to pur, to opoion den legei, Arkei. 17 Ton ophthalmon, ostis empaizei ton patera autou kai kataphronei na upakouse eis ten metera autou, oi korakes tes pharangos thelousin ekbalei kai oi neossoi ton aeton thelousi phagei. 18 Ta tria tauta einai thaumasta eis eme, malista tessara den ennoo; 19 Ta ichne tou aetou eis ton ouranon; ta ichne tou opheos epi tou brachou; ta ichne tou ploiou en meso tes thalasses; kai ta ichne tou anthropou en te neoteti. 20 Toiaute einai e odos tes moichalidos gunaikos; trogei kai spongizei to stoma autes, kai legei, Den epraxa anomian. 21 Dia tria e ge tarattetai, malista dia tessara, ta opoia den dunatai na upophere; 22 Dia ton doulon, otan basileuse; kai ton aphrona, otan chortasthe arton; 23 dia ten miseten gunaika, otan upandreuthe; kai ten doulen, otan ekdioxe ten kurian autes. 24 Ta tessara tauta einai elachista epi tes ges, einai omos sophotata; 25 oi murmekes, oitines einai laos adunatos all' en to therei etoimazousi ten trophen auton; 26 oi choirogrullioi, oitines einai laos anischuros alla kamnousi tous oikous auton epi brachou; 27 ai akrides, aitines den echousi basilea all' ekbainousi pasai omou kata tagmata; 28 o askalabos, ostis bastazetai en tais chersin autou, kai diatribei en tois palatiois ton basileon. 29 Ta tria tauta badizousi kalos, malista tessara peripatousin euprepos; 30 O leon, ostis einai o ischuroteros ton zoon, kai den strephei apo prosopou tinos; 31 O alektor, o tragos eti; kai o basileus, perikekuklomenos upo tou laou autou. 32 Ean epraxas aphronos upsonon seauton, kai ean ebouleuthes kakon, bale cheira epi stomatos. 33 Dioti ostis ktupa to gala, ekballei bouturon; kai ostis ekthlibei ten rina, ekballei aima; kai ostis erethizei orgen, exagei machas. _
Next Chapter
Share this passage with others: