1 Uie mou, ean dechthes tous logous mou kai tamieuses tas entolas mou para seauto, 2 oste na prosexe to otion sou eis ten sophian, na klines ten kardian sou eis ten sunesin; 3 kai ean epikalesthes ten phronesin, kai upsoses ten phonen sou eis ten sunesin; 4 ean zeteses auten os argurion kai exereuneses auten os kekrummenous thesaurous, 5 tote theleis ennoesei ton phobon tou Kuriou kai theleis eurei ten epignosin tou Theou. 6 Dioti o Kurios didei sophian; ek tou stomatos autou exerchetai gnosis kai sunesis. 7 Apotamieuei soterian eis tous eutheis; einai aspis eis tous peripatountas en akeraioteti, 8 uperaspizon tas odous tes dikaiosunes kai phulatton ten odon ton osion autou. 9 Tote theleis ennoesei dikaiosunen kai krisin kai euthuteta, pasan odon agathen. 10 Ean e sophia eiselthe eis ten kardian sou kai e gnosis edune ten psuchen sou, 11 orthe boule thelei se phulattei, sunesis thelei se diaterei; 12 dia na se eleutherone apo tes odou tes poneras, apo anthropou lalountos dolia, 13 oitines enkataleipousi tas odous tes euthutetos, dia na peripatosin en tais odois tou skotous; 14 oitines edunontai eis to na kamnosi kakon, chairousin eis tas diastrophas tes kakias, 15 ton opoion ai odoi einai skoliai kai ai poreiai auton diestrammenai; 16 dia na se eleutherone apo xenes gunaikos, apo allotrias kolakeuouses me tous logous autes, 17 etis enkatelipe ton epistethion tes neotetos autes kai elesmonese ten diatheken tou Theou autes. 18 Dioti o oikos autes katabibazei eis ton thanaton, kai ta bemata autes eis tous nekrous; 19 pantes oi eiserchomenoi pros auten den epistrephousin oude analambanousi tas odous tes zoes; 20 dia na peripates en te odo ton agathon kai na phulattes tas tribous ton dikaion. 21 Dioti oi eutheis thelousi katoikesei ten gen, kai oi teleioi thelousin enapoleiphe en aute. 22 Oi de asebeis thelousin ekkope apo tes ges, kai oi paranomoi thelousin ekrizothe ap' autes. _
Next Chapter
Share this passage with others: