1 Kai elalese Kurios pros ton Mousen en te eremo Sina, ton proton mena tou deuterou etous aphou exelthon ek ges Aiguptou, legon, 2 As kamnosin oi uioi Israel to pascha en to kairo autou; 3 ten dekaten tetarten emeran toutou tou menos pros esperan thelete kamei auto, kata ton kairon autou; kata panta ta nomima autou kai kata pasas tas teletas autou thelete kamei auto. 4 Kai elalesen o Mouses pros tous uious Israel dia na kamosi to pascha. 5 Kai ekamon to pascha ten dekaten tetarten tou protou menos pros esperan en te eremo Sina; kata panta osa prosetaxe Kurios eis ton Mousen, outos ekamon oi uioi Israel. 6 Kai euriskonto tines, oitines esan akathartoi apo nekrou somatos anthropou kai den edunanto na kamosi to pascha ekeinen ten emeran; kai elthon emprosthen tou Mouseos kai emprosthen tou Aaron ten emeran ekeinen. 7 Kai eipon oi andres ekeinoi pros auton, Emeis eimetha akathartoi apo nekrou somatos anthropou; dia ti empodizometha na prospheromen to doron tou Kuriou en to kairo autou metaxu ton uion Israel; 8 Kai eipe pros autous o Mouses, Stete autou kai thelo akousei ti thelei prostaxei o Kurios dia sas. 9 Kai elalese Kurios pros ton Mousen, legon, 10 Eipe pros tous uious Israel legon, Ean tis anthropos ex umon e ek ton geneon umon geine akathartos apo nekrou somatos, e enai eis odon makran, thelei kamei to pascha eis ton Kurion; 11 ten dekaten tou deuterou menos pros esperan thelousi kamei auto kai meta azumon kai pikralidon thelousi phagei auto. 12 Den thelousin aphesei ex autou mechri proias oude thelousi suntripsei ostoun ex autou; kata panta ta nomima tou pascha thelousi kamei auto. 13 Kai o anthropos ostis katharos on, kai me euriskomenos eis odon, leipse apo tou na kame to pascha, thelei exolothreuthe e psuche ekeine ek tou laou autes; epeide den prosephere to doron tou Kuriou en to kairo autou, o anthropos ekeinos thelei bastasei ten amartian autou. 14 Ean de paroike xenos metaxu sas kai kame to pascha eis ton Kurion kata ta nomima tou pascha kai kata tas teletas autou, outo thelei kamei auto; ton auton nomon thelete echei kai dia ton xenon kai dia ton autochthona. 15 Kai ten emeran kath' en estethe e skene, ekalupsen e nephele ten skenen, ton oikon tou marturiou; kai apo esperas eos proi eto epi tes skenes os eidos puros. 16 Outos egineto pantote; e nephele ekalupten auten ten emeran kai eidos puros ten nukta. 17 Kai ote anebainen e nephele apo tes skenes, tote esekononto oi uioi Israel; kai en to topo, opou istato e nephele, ekei estratopedeuon oi uioi Israel. 18 Kata ten prostagen tou Kuriou esekononto oi uioi Israel kai kata ten prostagen tou Kuriou estratopedeuon; pasas tas emeras kath' as e nephele ekeito epi tes skenes, emenon estratopedeumenoi. 19 Kai ote e nephele diemenen epi tes skenes pollas emeras, tote oi uioi Israel ephulatton tas phulakas tou Kuriou kai den esekononto. 20 Kai opote men e nephele istato epi tes skenes osasdepote emeras, kata ten prostagen tou Kuriou emenon estratopedeumenoi kai kata ten prostagen tou Kuriou esekononto. 21 Opote de e nephele istato apo esperas eos proi, to de proi anebainen e nephele, tote autoi esekononto; eite ten emeran eite ten nukta anebainen e nephele, tote autoi esekononto. 22 Duo emeras e ena mena e en etos ean diemenen e nephele epi tes skenes, istamene ep' autes, emenon estratopedeumenoi oi uioi Israel kai den esekononto; ote de aute anebainen, esekononto. 23 Kata ten prostagen tou Kuriou estratopedeuon kai kata ten prostagen tou Kuriou esekononto; ephulatton tas phulakas tou Kuriou, kathos prosetaxen o Kurios dia cheiros tou Mouseos. _
Next Chapter
Share this passage with others: