1 Kai elthon oi uioi Israel, pasa sunagoge, eis ten eremon Sin, ton proton mena; kai emeinen o laos en Kades; kai apethanen ekei e Mariam kai etaphe ekei. 2 Kai den eto udor dia ten sunagogen; kai sunethroisthesan kata tou Mouseos kai kata tou Aaron. 3 Kai o laos eloidorei kata tou Mouseos kai eipon, legontes, Eithe n' apethneskomen, ote oi adelphoi emon apethanon enopion tou Kuriou. 4 Kai dia ti anebibasate ten sunagogen tou Kuriou eis ten eremon tauten, dia na apothanomen ekei emeis kai ta ktene emon; 5 kai dia ti anebibasate emas ek tes Aiguptou, dia na pherete emas eis ton kakon touton topon; outos den einai topos sporas e sukon e ampelon e rodion; oude udor uparchei dia na piomen. 6 Kai elthon o Mouses kai o Aaron ap' emprosthen tes sunagoges eis ten thuran tes skenes tou marturiou kai epeson kata prosopon auton; kai ephane eis autous e doxa tou Kuriou. 7 Kai elalese Kurios pros ton Mousen, legon, 8 Labe ten rabdon kai sunkaleson ten sunagogen su kai Aaron o adelphos sou, kai lalesate pros ten petran enopion auton; kai thelei dosei ta udata autes, kai theleis ekbalei eis autous udor ek tes petras; kai theleis potisei ten sunagogen kai ta ktene auton. 9 Kai elaben o Mouses ten rabdon ap' emprosthen tou Kuriou, kathos prosetaxen eis auton; 10 kai sunekalesan Mouses kai o Aaron ten sunagogen emprosthen tes petras; kai eipe pros autous, Akousate tora, seis oi apeitheis; na sas ekbalomen udor ek tes petras tautes; 11 Kai upsosas o Mouses ten cheira autou ektupese me ten rabdon autou ten petran dis; kai exelthon udata polla; kai epien e sunagoge kai ta ktene auton. 12 Kai eipe Kurios pros ton Mousen kai pros ton Aaron, Epeide den me episteusate, dia na me agiasete emprosthen ton uion Israel, dia touto seis den thelete pherei ten sunagogen tauten eis ten gen, ten opoian edoka eis autous. 13 touto einai to udor Meriba; dioti oi uioi Israel eloidoresan kata tou Kuriou, kai autos egiasthe en autois. 14 Kai apesteile Mouses presbeis apo Kades pros ton basilea tou Edom, legon, Tauta legei o adelphos sou Israel; su exeureis pasan ten talaiporian etis mas eureken; 15 oti katebesan oi pateres emon eis ten Aigupton kai katokesamen polun kairon en Aigupto; kai oi Aiguptioi katedunasteusan emas kai tous pateras emon; 16 kai aneboesamen pros ton Kurion kai autos eisekouse tes phones emon kai apesteilen angelon kai exegagen emas ek tes Aiguptou; kai idou, eimetha en Kades, polei eis ta akra ton orion sou; 17 as perasomen, parakalo, dia tes ges sou; den thelomen perasei dia ton agron e dia ton ampelonon, oude thelomen piei udor ek ton phreaton; thelomen perasei dia tes basilikes odou; den thelomen ekklinei dexia e aristera, eosou perasomen ta oria sou. 18 Kai eipe pros auton o Edom, Den theleis perasei dia tes ges mou; ei de me, thelo exelthei en machaira eis sunantesin sou. 19 Kai oi uioi Israel eipon pros auton, Emeis diabainomen dia tes leophorou; kai ean ego kai ta ktene mou piomen ek tou udatos sou, thelo plerosei auto; thelo diabe monon epi podos, ouden allo. 20 O de eipe, Den theleis diabe. Kai exelthen o Edom enantion autou meta pollou laou kai en cheiri ischura. 21 Outos ernethe o Edom na dose diabasin eis ton Israel dia ton orion autou; kai exeklinen o Israel ap' autou. 22 Kai esekothesan oi uioi Israel, pasa e sunagoge, apo Kades kai elthon eis to oros Or. 23 Kai elalese Kurios pros ton Mousen kai pros ton Aaron en to orei Or plesion ton orion tes ges Edom, legon, 24 O Aaron thelei prostethe eis ton laon autou; dioti den thelei eiselthei eis ten gen, ten opoian edoka eis tous uious Israel; epeide epeithesate eis ton logon mou eis to udor Meriba; 25 labe ton Aaron kai Eleazar ton uion autou kai anabibason autous eis to oros Or; 26 kai ekduson ton Aaron ten stolen autou kai enduson auten Eleazar ton uion autou; kai o Aaron thelei prostethe eis ton laon autou kai thelei apothanei ekei. 27 Kai ekamen o Mouses kathos prosetaxen o Kurios; kai anebesan eis to oros Or emprosthen pases tes sunagoges. 28 Kai exedusen o Mouses ton Aaron ten stolen autou kai enedusen auten Eleazar ton uion autou; kai apethanen o Aaron ekei epi tes koruphes tou orous; kai katebesan Mouses kai Eleazar apo tou orous. 29 Kai eide pasa e sunagoge oti eteleutesen o Aaron; kai epenthesan ton Aaron triakonta emeras pas o oikos Israel. _
Next Chapter
Share this passage with others: