1 Kai elalese Kurios pros ton Mousen legon, 2 Laleson pros tous uious Israel kai eipe pros autous, Otan eiselthete eis ten gen tes katoikeseos sas, ten opoian ego dido eis esas, 3 kai kamete prosphoran dia puros pros ton Kurion, olokautoma, thusian eis ekplerosin euches e autoproairetos e eis tas eortas sas, dia na kamete osmen euodias pros ton Kurion, eite ek ton boon eite ek ton probaton, 4 tote o prospheron to doron autou pros ton Kurion thelei pherei prosphoran ex alphiton apo enos dekatou semidaleos, ezumomenes me to tetarton enos in elaiou; 5 kai oinon dia sponden, to tetarton enos in, theleis prosthesei eis to olokautoma e ten thusian, di' ekaston arnion. 6 E di' ekaston krion theleis prosthesei prosphoran ex alphiton, duo dekata semidaleos ezumomenes me to triton enos in elaiou; 7 kai oinon dia sponden theleis prospherei, to triton enos in, eis osmen euodias pros ton Kurion. 8 Ean de prospheres moschon ek boon di' olokautoma e dia thusian pros ekplerosin euches e dia eireniken prosphoran pros ton Kurion, 9 tote theleis pherei meta tou moschou ek boon prosphoran ex alphiton, tria dekata semidaleos ezumomenes me en emisu in elaiou; 10 kai theleis pherei oinon dia sponden, to emisu tou in, eis prosphoran ginomenen dia puros, eis osmen euodias pros ton Kurion. 11 outo thelei ginesthai di' ena moschon e di' ena krion e di' arnion e dia tragon. 12 Kata ton arithmon ton opoion thelete prospherei, outo thelete kamei eis ekaston kata ton arithmon auton. 13 Pantes oi autochthones thelousi kamei tauta kata ton tropon touton, prospherontes prosphoran ginomenen dia puros eis osmen euodias pros ton Kurion. 14 Kai ean paroike metaxu sas xenos e opoiosdepote einai metaxu sas eis tas geneas sas, kai thele na kame prosphoran ginomenen dia puros eis osmen euodias pros ton Kurion, kathos seis kamnete, outo thelei kamei; 15 eis nomos thelei eisthai dia sas tous ek tes sunagoges kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu sas, nomimon aionion eis tas geneas sas; kathos seis, outo thelei eisthai kai o xenos enopion tou Kuriou; 16 eis nomos kai mia diataxis thelei eisthai dia sas kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu sas. 17 Kai elalese Kurios pros ton Mousen, legon, 18 Laleson pros tous uious Israel kai eipe pros autous, Otan elthete eis ten gen, eis ten opoian ego sas phero, 19 tote otan phagete ek ton arton tes ges, thelete prospherei eis ton Kurion prosphoran upsoumenen. 20 Thelete prospherei arton ek tes protes zumes sas, eis prosphoran upsoumenen; kathos ten prosphoran ten upsoumenen apo tou aloniou sas, outo thelete upsosei auten. 21 Ek tou protou tes zumes sas thelete dosei eis ton Kurion prosphoran upsoumenen eis tas geneas sas. 22 Kai ean sphalete kai den praxete panta tauta ta prostagmata, ta opoia elalese Kurios pros ton Mousen, 23 kata panta osa prosetaxen o Kurios eis esas dia cheiros tou Mouseos aph' es emeras o Kurios prosetaxe kai meta tauta eis tas geneas sas; 24 tote, ean geine ti ex agnoias, choris na exeure auto e sunagoge, pasa e sunagoge thelei prospherei ena moschon ek boon dia olokautoma, eis osmen euodias pros ton Kurion, meta tes ex alphiton prosphoras autou kai tes spondes autou kata to diatetagmenon, kai ena tragon ex aigon eis prosphoran peri amartias; 25 kai thelei kamei o iereus exileosin uper pases tes sunagoges ton uion Israel, kai thelei sunchorethe eis autous; dioti egeinen ex agnoias; kai thelousi pherei ten prosphoran auton, thusian ginomenen dia puros pros ton Kurion, kai ten peri amartias prosphoran auton, enopion tou Kuriou, dia ten agnoian auton; 26 kai thelei sunchorethe eis pasan ten sunagogen ton uion Israel kai eis ton xenon ton paroikounta metaxu auton; dioti pas o laos emarten ex agnoias. 27 Ean de psuche tis amartese ex agnoias, outos prepei na phere aiga eniausion eis prosphoran peri amartias; 28 kai thelei kamei exileosin o iereus uper tes psuches etis emartesen ex agnoias, otan amartese ex agnoias enopion tou Kuriou, dia na kame exileosin uper autou; kai thelei sunchorethe eis auton. 29 Eis nomos thelei eisthai eis esas dia ton autochthona metaxu ton uion Israel kai dia ton xenon ton paroikounta metaxu auton, otan amartese ex agnoias. 30 E de psuche etis praxe amartema me cheira uperephanon, eite autochthon eite xenos, outos kataphronei ton Kurion; kai thelei exolothreuthe e psuche ekeine ek mesou tou laou autes. 31 Epeide katephronese ton logon tou Kuriou kai parebe ten prostagen autou, e psuche ekeine exapantos thelei exolothreuthe; e amartia autes thelei eisthai ep' auten. 32 Kai ote esan oi uioi Israel en te eremo, euron anthropon sullegonta xula ten emeran tou sabbatou. 33 Kai oi eurontes auton sullegonta xula epheran auton pros ton Mousen kai ton Aaron kai pros pasan ten sunagogen; 34 kai ebalon auton eis phulaxin, epeide den eto oti phaneron ti eprepe na kamosin eis auton. 35 Kai eipe Kurios pros ton Mousen, O anthropos exapantos thelei thanatothe; pasa e sunagoge thelei lithobolesei auton me lithous exo tou stratopedou. 36 Kai pasa e sunagoge epheran auton exo tou stratopedou kai elithobolesan auton me lithous kai apethane; kathos prosetaxe Kurios eis ton Mousen. 37 Kai elalese Kurios pros ton Mousen legon, 38 Laleson pros tous uious Israel kai eipe pros autous na kamosi kraspeda eis ta akra ton imation auton, eis tas geneas auton, kai na balosin eis ta kraspeda ton akron tainian kuanen; 39 kai thelete echei auten eis ta kraspeda, dia na blepete auten kai na enthumesthe pasas tas entolas tou Kuriou kai na ektelete autas, kai na me diastraphete katopin ton kardion sas kai katopin ton ophthalmon sas, katopin ton opoion seis ekporneuete; 40 dia na enthumesthe kai na ektelete pasas tas entolas mou, kai na esthe agioi eis ton Theon sas. 41 Ego eimai Kurios o Theos sas, ostis exegagon umas ek ges Aiguptou, dia na emai Theos sas. Ego eimai Kurios o Theos sas. _
Next Chapter
Share this passage with others: