1 Kai egonguzen o laos ponera eis ta ota tou Kuriou; kai o Kurios ekouse kai exephthe e orge autou; kai exekauthe metaxu auton pur Kuriou kai katephage to akron tou stratopedou. 2 Kai eboesen o laos pros ton Mousen; kai o Mouses proseuchethe pros ton Kurion kai epause to pur. 3 Kai ekalesthe to onoma tou topou ekeinou Tabera, dioti exekauthe metaxu auton pur Kuriou. 4 Kai to summikton plethos to metaxu auton, epethumesan epithumian; kai eklaion palin kai oi uioi Israel, kai eipan, Tis thelei dosei eis emas kreas na phagomen; 5 enthumoumetha ta opsaria, ta opoia etrogomen en Aigupto dorean, ta angouria kai ta peponia kai ta prasa kai ta krommua kai ta skorda; 6 tora de e psuche emon einai kataxeros; den einai eis tous ophthalmous emon ouden allo para touto to manna. 7 To de manna eto os o sporos tou koriandrou, kai to chroma autou os to chroma tou bdelliou. 8 O laos periephereto sunagon auto, kai elethon eis mulon e ekopanizon auto eis igdion kai epsenon auto eis chutran kai ekamnon enkruphias ex autou; kai e geusis autou eto os geusis laganou ex elaiou. 9 Kai ote katebainen e drosos eis to stratopedon ten nukta, epipte to manna ep' autes. 10 Kai ekousen o Mouses ton laon klaionta kata tas sungeneias auton, ekaston eis ten thuran tes skenes autou; kai exephthe e orge tou Kuriou sphodra; ephane de touto kakon kai eis ton Mousen. 11 Kai eipen o Mouses pros ton Kurion, Dia ti etalaiporesas ton doulon sou; kai dia ti den eureka charin enopion sou, oste ebales ep' eme to phortion olon tou laou toutou; 12 mepos ego sunelabon olon ton laon touton; e ego egennesa autous, dia na moi leges, Labe auton eis ton kolpon sou, kathos bastazei e trophos to thelazon brephos, eis ten gen ten opoian omosas pros tous pateras auton; 13 pothen eis eme kreata na doso eis olon ton laon touton; dioti klaiousi pros eme, legontes, Dos eis emas kreas na phagomen; 14 den dunamai ego monos na bastaso olon ton laon touton, dioti einai polu baru eis eme; 15 kai an kamnes outos eis eme, thanatoson me euthus, deomai, ean eureka charin enopion sou, dia na me blepo ten dustuchian mou. 16 Kai eipe Kurios pros ton Mousen, Sunaxon eis eme ebdomekonta andras ek ton presbuteron tou Israel, tous opoious gnorizeis oti einai presbuteroi tou laou kai archontes auton; kai phere autous eis ten skenen tou marturiou, opou thelousi stathe meta sou. 17 Kai thelo katabe kai lalesei ekei meta sou; kai thelo labei apo tou pneumatos tou epi se kai thelo epithesei ep' autous; kai thelousi bastazei to phortion tou laou meta sou, dia na me bastazes auto su monos. 18 Kai eipe pros ton laon, Agiasate eautous dia ten aurion, kai thelete phagei kreas; dioti eklausate eis ta ota tou Kuriou legontes, Tis thelei dosei eis emas kreas na phagomen; dioti kala emetha en Aigupto. Dia touto thelei sas dosei kreas o Kurios, kai thelete phagei; 19 den thelete phagei mian emeran oute duo emeras oute pente emeras oute deka emeras, oute eikosi emeras; 20 olokleron mena thelete phagei, eosou exelthe ek ton mukteron sas kai geine eis esas aedia; dioti epeithesate eis ton Kurion, ostis einai metaxu sas, kai eklausate enopion autou, legontes, Dia ti na anachoresomen apo tes Aiguptou; 21 Kai eipen o Mouses, Exakosiai chiliades pezon einai o laos, en meso ton opoion ego eimai kai su eipas, Thelo dosei eis autous kreas, dia na phagosin olokleron mena. 22 Thelousi sphachthe di' autous ta poimnia kai ai agelai, dia na exarkesosin eis autous; e thelousi sunachthe omou panta ta opsaria tes thalasses di' autous, dia na exarkesosin eis autous; 23 Kai eipe Kurios pros ton Mousen, Mepos e cheir tou Kuriou esmikrunthe; tora theleis idei an ekteletai o logos mou, e ouchi. 24 Kai exelthen o Mouses kai eipe pros ton laon tous logous tou Kuriou; kai sunegage tous ebdomekonta andras ek ton presbuteron tou laou kai estesen autous kuklo tes skenes. 25 Kai katebe Kurios en nephele kai elalese pros auton, kai elaben apo tou pneumatos tou ep' auton kai epetheken epi tous ebdomekonta andras tous presbuterous; kai aphou ekathesen ep' autous to pneuma, epropheteusan alla den exekolouthesan. 26 Emeinan omos duo andres en to stratopedo, to onoma tou enos Eldad kai to onoma tou deuterou Medad; kai ekathesen ep' autous to pneuma; kai outoi esan ek ton katagegrammenon, den exelthon omos eis ten skenen; kai epropheteuon en to stratopedo. 27 Kai edrame neaniskos tis kai anengeile pros ton Mousen legon, O Eldad kai o Medad propheteuousin en to stratopedo. 28 Kai Iesous o uios tou Naue, o therapon tou Mouseos, o eklektos autou, apekrithe kai eipe, Kurie mou Mouse, empodison autous. 29 Kai eipe pros auton o Mouses, Zelotupeis uper emou; eithe pas o laos tou Kuriou na esan prophetai, kai o Kurios na epetheten ep' autous to pneuma autou 30 Kai anechoresen o Mouses eis to stratopedon, autos kai oi presbuteroi tou Israel. 31 Kai exelthen anemos para Kuriou kai epheren ortukia apo tes thalasses kai erripsen auta epi to stratopedon, eos mias emeras odon enteuthen kai eos mias emeras odon enteuthen, kuklo tou stratopedou; kai esan eos duo pechas epi to prosopon tes ges. 32 Kai sekotheis o laos olen ekeinen ten emeran kai olen ten nukta kai olen ten akolouthon emeran, esunaxan ta ortukia; o sunaxas to oligoteron, esunaxe deka chomor; kai exeplonon auta kuklo tou stratopedou di' eautous. 33 Eno de to kreas eto eti eis tous odontas auton, prin massethe, exephthe e orge tou Kuriou epi ton laon; kai epataxe Kurios ton laon en plege megale sphodra. 34 Kai ekalese to onoma tou topou ekeinou Kibroth-attaaba, dioti ekei etaphe o laos o epithumetes. 35 Kai anechoresen o laos apo Kibroth-attaaba eis Aseroth kai emeinen en Aseroth. _
Next Chapter
Share this passage with others: