1 Kai katokesan oi archontes tou laou en Ierousalem; kai to upoloipon tou laou erripsan klerous, dia na pherosin ena ek ton deka na katoikese en Ierousalem te agia polei, ta de ennea mere en tais allais polesi. 2 Kai eulogesen o laos pantas tous anthropous, osoi prosepheran autoproairetos eautous na katoikesosin en Ierousalem. 3 Outoi de einai oi archontes tes eparchias oi katoikesantes en Ierousalem; en de tais polesi tou Iouda katokesan ekastos en te idioktesia autou, en tais polesin auton, o Israel, oi iereis kai oi Leuitai kai oi Nethineim kai oi uioi ton doulon tou Solomontos. 4 Kai en Ierousalem katokesan tines ek ton uion Iouda kai ek ton uion Beniamin; ek ton uion Iouda, Athaias o uios tou Ozia, uiou Zacharia, uiou Amaria, uiou Sephatia, uiou Maaleleel, ek ton uion Phares; 5 kai Maasias o uios tou Barouch, uiou Chol-oze, uiou Azaia, uiou Adaia, uiou Ioiarib, uiou Zacharia, uiou tou Seloni; 6 pantes oi uioi Phares oi katoikesantes en Ierousalem esan tetrakosioi exekonta okto andres dunameos. 7 Oi de uioi Beniamin einai outoi; Sallou o uios tou Mesoullam, uiou Ioad, uiou Phedaia, uiou Kolaia, uiou Maasia, uiou Ithiel, uiou Iesaia; 8 kai met' auton, Gabbaei, Sallai, enneakosioi eikosiokto; 9 kai Ioel o uios tou Zichri eto ephoros auton; o de Ioudas, o uios tou Senoua, deuteros epi ten polin; 10 Ek ton iereon, Iedaias o uios tou Ioiarib, Iachein, 11 Seraias o uios tou Chelkia, uiou Messoullam, uiou Sadok, uiou Meraioth, uiou Achitob, o archon tou oikou tou Theou. 12 Kai oi adelphoi auton oi poiountes to ergon tou oikou esan oktakosioi eikosiduo; kai Adaias o uios tou Ieroam, uiou Phelalia, uiou Amsi, uiou Zacharia, uiou Paschor, uiou Malchia, 13 kai oi adelphoi autou, archontes patrion, diakosioi tessarakonta duo; kai Amassai o uios tou Azareel, uiou Aazai, uiou Mesillemoth, uiou Immer, 14 kai oi adelphoi auton, andres dunatoi en ischui, ekaton eikosiokto; ephoros de auton eto Zabdiel, uios tou Gedoleim. 15 Kai ek ton Leuiton, Semaias o uios tou Assoub, uiou Azrikam, uiou Asabia, uiou Bounni; 16 kai Sabbethai kai Iozabad, ek ton archonton ton Leuiton, esan epi ton exoterikon ergon tou oikou tou Theou. 17 Kai Matthanias o uios tou Micha, uiou Zabdi, uiou Asaph, eto o exarchon tes umnodias en te proseuche; kai Bakboukias o deuteros metaxu ton adelphon autou, kai Abda o uios tou Sammoua, uiou Talal, uiou Iedouthoun. 18 Pantes oi Leuitai en te agia polei esan diakosioi ogdoekonta tessares. 19 Oi de puloroi, Akkoub, Talmon, kai oi adelphoi auton oi phulattontes en tais pulais, esan ekaton ebdomekonta duo. 20 Kai to upoloipon tou Israel, oi iereis kai Leuitai, esan en pasais tais polesin Iouda, ekastos en te kleronomia autou. 21 Oi de Nethineim katokesan en Ophel; kai o Sicha kai o Gispa esan epi ton Nethineim. 22 Kai o ephoros ton Leuiton en Ierousalem eto Ozi, o uios tou Bani, uiou Asabia, uiou Matthania, uiou Micha. Ek ton uion tou Asaph, oi psaltodoi esan epi tou ergou tou oikou tou Theou. 23 Dioti eto prostage tou basileos peri auton, kai diatetagmenon meridion dia tous psaltodous kata pasan emeran. 24 Kai Pethaia o uios tou Mesezabeel, ek ton uion tou Zera uiou tou Iouda, eto epitropos tou basileos en pase upothesei peri tou laou. 25 Peri de ton chorion, meta ton agron auton, tines ek ton uion Iouda katokesan en Kiriath-arba kai tais komais autes, kai en Daibon kai tais komais autes, kai en Iekabseel kai tois choriois autes, 26 kai en Iesoua kai en Molada kai en Baith-phelet, 27 kai en Asar-soual kai en Ber-sabee kai tais komais autes, 28 kai en Siklag kai en Mekona kai en tais komais autes, 29 kai en En-rimmon kai en Sarea kai en Iarmouth, 30 Zanoa, Odollam kai tois choriois auton, Lacheis kai tois agrois autes, Azeka kai tais komais autes. Kai katokesan apo Ber-sabee eos tes pharangos Ennom. 31 Kai oi uioi Beniamin katokesan apo Geba en Michmas kai Aiia kai Baithel kai tais komais autes, 32 en Anathoth, Nob, Anania, 33 Asor, Rama, Gitthaim, 34 Adid, Seboeim, Neballat, 35 Lod, kai Ono, te pharangi ton tektonon. 36 Kai ek ton Leuiton katokesan diaireseis en Iouda kai Beniamin. _
Next Chapter
Share this passage with others: