1 Oi de episphragisantes esan Neemias o Thirsatha o uios tou Achalia, kai Sedekias, 2 Seraias, Azarias, Ieremias, 3 Paschor, Amarias, Malchias, 4 Chattous, Sebanias, Mallouch, 5 Charem, Meremoth, Obadias, 6 Daniel, Ginnethon, Barouch, 7 Messoullam, Abia, Meiamein, 8 Maazias, Bilgai, Semaias; outoi esan oi iereis. 9 Kai oi Leuitai Iesous o uios tou Azania, Binnoui ek ton uion Enadad, Kadmiel; 10 kai oi adelphoi auton, Sebanias, Odias, Kelita, Phelaias, Anan, 11 Micha, Reob, Asabias, 12 Zakchour, Serebias, Sebanias, 13 Odias, Bani, Beninou. 14 Oi archontes tou laou; Pharos, Phaath-moab, Elam, Zatthou, Bani, 15 Bounni, Azgad, Bebai, 16 Adonias, Bigouai, Adin, 17 Ater, Ezekias, Azour, 18 Odias, Asoum, Besai, 19 Ariph, Anathoth, Nebai, 20 Magphias, Mesoullam, Ezeir, 21 Mesezabeel, Sadok, Iaddoua, 22 Phelatias, Anan, Anaias, 23 Osee, Ananias, Assoub, 24 Alloes, Philea, Sobek, 25 Reoum, Asabna, Maasias, 26 kai Achia, Anan, Ganan, 27 Mallouch, Charem, Baana. 28 Kai to upoloipon tou laou, oi iereis, oi Leuitai, oi puloroi, oi psaltodoi, oi Nethineim, kai pantes oi apochoristhentes apo ton laon ton topon pros ton nomon tou Theou, ai gunaikes auton, oi uioi auton kai ai thugateres auton, pas ennoon kai echon sunesin, 29 enothesan meta ton adelphon auton, ton prokriton auton, kai eiselthon eis kataran kai eis orkon, na peripatosin eis ton nomon tou Theou, ton dothenta dia cheiros Mouseos tou doulou tou Theou, kai na phulattosi kai na ektelosi pasas tas entolas tou Kuriou, tou Kuriou emon, kai tas kriseis autou kai ta diatagmata autou; 30 kai oti den thelomen dosei tas thugateras emon eis tous laous tes ges, kai tas thugateras auton den thelomen labei eis tous uious emon; 31 kai, ean oi laoi tes ges pherosin agorasima e opoiasdepote trophas na polesosin en te emera tou sabbatou, oti den thelomen labei tauta par' auton en sabbato kai en emera agia; kai oti thelomen aphesei to ebdomon etos kai ten apaitesin pantos chreous. 32 Dietaxamen eti eis eautous na epiphortisthomen na didomen kat' etos en triton tou siklou dia ten uperesian tou oikou tou Theou emon, 33 dia tous artous tes protheseos kai dia ten pantoteinen ex alphiton prosphoran, kai dia ten pantoteinen olokautosin ton sabbaton, ton neomenion, dia tas episemous eortas kai dia ta agia pragmata kai dia tas peri amartias prosphoras, dia na kamnomen exileosin uper tou Israel, kai dia pan to ergon tou oikou tou Theou emon. 34 Kai erripsamen klerous metaxu ton iereon ton Leuiton kai tou laou peri tes prosphoras ton xulon, dia na pherosin auta eis ton oikon tou Theou emon, kata tous oikous ton patrion emon, en orismenois kairois kat' etos, dia na kaiosin epi tou thusiasteriou Kuriou tou Theou emon, kata to gegrammenon en to nomo; 35 kai dia na pheromen ta protogennemata tes ges emon kai ta protogennemata ton karpon pantos dendrou, kat' etos, pros ton oikon tou Kuriou; 36 kai ta prototoka ton uion emon kai ton ktenon emon, kata to gegrammenon en to nomo, kai ta prototoka ton boon emon kai ton poimnion emon, na pheromen auta eis ton oikon tou Theou emon, pros tous iereis tous leitourgountas en to oiko tou Theou emon; 37 kai na pheromen tas aparchas tou phuramatos emon kai tas prosphoras emon kai tous karpous pantos dendrou, oinou kai elaiou, pros tous iereis, eis ta oikemata tou oikou tou Theou emon; kai ta dekata tes ges emon pros tous Leuitas, kai autoi oi Leuitai na lambanosi ta dekata en pasais tais polesi tes georgias emon. 38 Kai o iereus o uios tou Aaron thelei eisthai meta ton Leuiton, otan oi Leuitai lambanosi ta dekata; kai oi Leuitai thelousin anapherei to dekaton ton dekaton eis ton oikon tou Theou emon, eis ta oikemata tou oikou tou thesaurou. 39 Dioti oi uioi Israel kai oi uioi Leui thelousi pherei tas prosphoras tou sitou, tou oinou kai tou elaiou eis ta oikemata, opou einai ta skeue tou agiasteriou, kai oi iereis oi leitourgountes kai oi puloroi kai oi psaltodoi; kai den thelomen enkataleipsei ton oikon tou Theou emon. _
Next Chapter
Share this passage with others: