1 Ouai eis eme, dioti eimai os epikarpologia therous, os epiphullis trugetou den uparchei botrus dia na phage tis e psuche mou epethumese tas aparchas ton karpon. 2 O osios apolesthe ek tes ges kai o euthus den uparchei metaxu ton anthropon pantes enedreuousi dia aima kunegousin ekastos ton adelphon autou. 3 Eis to na kakopoiosin etoimazousi tas cheiras auton o archon apaitei kai o krites krinei epi mistho; kai o megalos propherei ten poneran autou epithumian, ten opoian sumperistrephomenoi ekplerousin. 4 O kaleteros auton einai os akantha; o euthus oxuteros phragmou akanthodous; e emera ton phulakon sou, e episkepsis sou ephthase; tora thelei eisthai e amechania auton. 5 Me empisteuesthe eis philon, me tharreite eis oikeion; phulatte tas thuras tou stomatos sou apo tes sunkatheudouses en to kolpo sou; 6 dioti o uios periphronei ton patera, e thugater epanistatai kata tes metros autes, e numphe kata tes pentheras autes; oi echthroi tou anthropou einai oi anthropoi tes eautou oikias. 7 Ego de thelo epiblepsei epi Kurion; thelo prosmeinei ton Theon tes soterias mou; o Theos mou thelei mou eisakousei. 8 Me euphrainou eis eme, e echthra mou; an kai epesa, thelo sekothe; an kai ekathesa en skotei, o Kurios thelei eisthai phos eis eme. 9 Thelo upopherei ten orgen tou Kuriou, dioti emartesa eis auton, eosou diadikase ten diken mou kai kame ten krisin mou; thelei me exaxei eis to phos, thelo idei ten dikaiosunen autou. 10 Kai thelei idei e echthra mou, kai aischune thelei perikalupsei auten, etis legei pros eme, Pou einai Kurios o Theos sou; oi ophthalmoi mou thelousin idei auten; tora thelei eisthai eis katapatema os o pelos ton odon. 11 Kath' en emeran ta teiche sou mellousi na ktisthosi, ten emeran ekeinen thelei diadothe eis makran to prostagma. 12 Ten emeran ekeinen thelousin elthei eos eis se apo tes Assurias kai ton poleon tes Aiguptou kai apo tes Aiguptou eos tou potamou kai apo thalasses eos thalasses kai apo orous eos orous. 13 Kai e ge thelei eremothe ex aitias ton katoikounton auten, dia ton karpon ton praxeon auton. 14 Poimaine ton laon sou en te rabdo sou, to poimnion tes kleronomias sou, to opoion katoikei memonomenon en to dasei, en meso tou Karmelou; as nemontai ten Basan kai ten Galaad kathos en tais archaiais emerais. 15 Kathos en tais emerais tes exodou sou ek ges Aiguptou thelo deixei eis auton thaumasia. 16 Ta ethne thelousin idei kai thelousi kataischunthe dia pasan ten ischun auton; thelousin epithesei ten cheira epi to stoma, ta ota auton thelousi kophothe. 17 Thelousi gleiphei to choma os opheis, os ta erpeta tes ges thelousi suresthai apo ton trupon auton; thelousin ekplage eis Kurion ton Theon emon kai thelousi phobethe apo sou. 18 Tis Theos omoios sou, sunchoron anomian kai parablepon ten parabasin tou upoloipou tes kleronomias autou; den phulattei ten orgen autou diapantos, dioti autos aresketai eis to eleos. 19 Thelei epistrepsei, thelei eusplanchnisthe emas, thelei katastrepsei tas anomias emon; kai theleis ripsei pasas tas amartias auton eis ta bathe tes thalasses. 20 Theleis ektelesei aletheian eis ton Iakob, eleos eis ton Abraam, kathos omosas eis tous pateras emon apo ton archaion emeron. _
Next Chapter
Share this passage with others: