1 Kai en tais eschatais emerais to oros tou oikou tou Kuriou thelei sterichthe epi tes koruphes ton oreon kai upsothe uperano ton bounon, kai laoi thelousi surreei eis auto. 2 Kai ethne polla thelousin upagei kai eipei, Elthete kai as anabomen eis to oros tou Kuriou kai eis ton oikon tou Theou tou Iakob; kai thelei didaxei emas tas odous autou, kai thelomen peripatesei en tais tribois autou; dioti ek Sion thelei exelthei nomos kai logos Kuriou ex Ierousalem. 3 Kai thelei krinei anameson laon pollon kai thelei elenxei ethne ischura, eos eis makran; kai thelousi sphurelatesei tas machairas auton dia unia kai tas lonchas auton dia drepana; den thelei sekosei machairan ethnos enantion ethnous oude thelousi mathei pleon ton polemon. 4 Kai thelousi kathesthai ekastos upo ten ampelon autou kai upo ten suken autou, kai den thelei uparchei o ekphobon; dioti to stoma tou Kuriou ton dunameon elalese. 5 Dioti pantes oi laoi thelousi peripatei ekastos en to onomati tou theou autou; emeis de thelomen peripatei en to onomati Kuriou tou Theou emon eis ton aiona kai eis ton aiona. 6 En te emera ekeine, legei Kurios, thelo sunaxei ten cholainousan kai thelo eisdechthe ten exosmenen kai ekeinen, ten opoian ethlipsa. 7 Kai thelo kamei ten cholainousan upoloipon kai ten apobeblemenen ethnos ischuron, kai o Kurios thelei basileuei ep' autous en to orei Sion, apo tou nun kai eos tou aionos. 8 Kai su, purge tou poimniou, ochuroma tes thugatros Sion, eis se thelei elthei e prote exousia; nai, thelei elthei to basileion eis ten thugatera tes Ierousalem. 9 Dia ti tora kraugazeis dunata; den einai basileus en soi; ephanisthe o sumboulos sou, oste se katelabon odines os tiktouses; 10 Koiloponei kai agonizou, thugater Sion, os e tiktousa, dioti tora theleis exelthei ek tes poleos kai theleis katoikesei en agro kai theleis upagei eos tes Babulonos; ekei theleis eleutherothe, ekei thelei se exagorasei o Kurios ek tes cheiros ton echthron sou. 11 Tora de sunechthesan enantion sou ethne polla legonta, As mianthe kai as epiblepe o ophthalmos emon epi ten Sion. 12 All' autoi den gnorizousi tous logismous tou Kuriou oude ennoousi ten boulen autou, oti sunegagen autous os dragmata aloniou. 13 Sekotheti kai alonize, thugater Sion, dioti thelo kamei to keras sou sideroun kai tas oplas sou thelo kamei chalkas, kai theleis katasuntripsei laous pollous; kai thelo aphierosei ta diarpagmata auton eis ton Kurion kai ten periousian auton eis ton Kurion pases tes ges. _
Next Chapter
Share this passage with others: