1 Ouai eis tous dialogizomenous anomian kai mechaneuomenous kakon en tais klinais auton; molis phengei e auge kai prattousin auto, dioti einai en te dunamei tes cheiros auton. 2 Kai epithumousin agrous kai lambanousi dia tes bias, kai oikous kai arpazousin autous; outo diarpazousin anthropon kai ton oikon autou, nai, anthropon kai ten kleronomian autou. 3 dia touto outo legei Kurios; Idou, enantion tou genous toutou ego bouleuomai kakon, ek tou opoiou den thelete eleutherosei tous trachelous sas oude thelete peripatei uperephanos, dioti o kairos outos einai kakos. 4 En te emera ekeine thelei lephthe paroimia enantion sas, kai thelei threnesei o threnon me threnon kai eipei, Diolou ephanisthemen; elloiose ten merida tou laou mou; pos apemakrunen auten ap' emou; anti na apodose, diemerise tous agrous emon. 5 Dia touto su den theleis echei tina ballonta schoinion dia kleron, en te sunaxei tou Kuriou. 6 Me propheteuete, oi propheteuontes; den thelousi propheteusei eis autous; e aischune auton den thelei apomakrunthe. 7 O su, o kaloumenos oikos Iakob, esmikrunthe to pneuma tou Kuriou; einai toiauta ta epitedeumata autou; oi logoi mou den kamnousi kalon eis ton orthos peripatounta; 8 Kai proteron o laos mou epaneste os echthros; to ependuma meta tou chitonos arpazete apo ton diabainonton aphobos, ton epistrephonton apo tou polemou. 9 Tas gunaikas tou laou mou exosate apo ton terpnon auton oikon; apo ton teknon auton apheresate ten doxan mou diapantos. 10 Sekothete kai anachoresate, dioti aute den einai e anapausis sas; epeide emianthe, thelei sas aphanisei, malista en sklero aphanismo. 11 Ean tis peripate kata to pneuma autou kai lale pseude, legon, Thelo propheteusei eis se peri oinou kai sikera, outos bebaios thelei eisthai o prophetes tou laou toutou. 12 Thelo bebaios se sunaxei olon Iakob; thelo bebaios sullexei to upoloipon tou Israel; thelo thesei autous omou os probata tes Bosorras, os poimnion en meso tes mandras auton; megan thorubon thelousi kamei ek tou plethous ton anthropon. 13 O diarregnuon anebe emprosthen auton; dierrexan kai diebesan dia tes pules kai exelthon di' autes; kai o basileus auton thelei diabe emprosthen auton kai o Kurios epi kephales auton. _
Next Chapter
Share this passage with others: