1 Tote thelei omoiothe e basileia ton ouranon me deka parthenous, aitines labousai tas lampadas auton exelthon eis apantesin tou numphiou. 2 Pente de ex auton esan phronimoi kai pente morai. 3 Aitines morai, labousai tas lampadas auton, den elabon meth' eauton elaion; 4 ai phronimoi omos elabon elaion en tois angeiois auton meta ton lampadon auton. 5 Kai epeide o numphios ebradunen, enustaxan pasai kai ekoimonto. 6 En to meso de tes nuktos egeine krauge; Idou, o numphios erchetai, exelthete eis apantesin autou. 7 Tote esekothesan pasai ai parthenoi ekeinai kai etoimasan tas lampadas auton. 8 Kai ai morai eipon pros tas phronimous; Dote eis emas ek tou elaiou sas, dioti ai lampades emon sbunontai. 9 Apekrithesan de ai phronimoi, legousai; Mepote den arkese eis emas kai eis esas; othen upagete kallion pros tous polountas kai agorasate eis eautas. 10 Eno de aperchonto dia na agorasosin, elthen o numphios kai ai etoimoi eiselthon met' autou eis tous gamous, kai ekleisthe e thura. 11 Usteron de erchontai kai ai loipai parthenoi, legousai; Kurie, Kurie, anoixon eis emas. 12 O de apokritheis eipen; Alethos sas lego, den sas gnorizo. 13 Agrupneite loipon, dioti den exeurete ten emeran oude ten oran, kath' en o Uios tou anthropou erchetai. 14 Dioti thelei elthei os anthropos, ostis apodemon ekalese tous doulous autou kai paredoken eis autous ta uparchonta autou, 15 kai eis allon men edoke pente talanta, eis allon de duo, eis allon de en, eis ekaston kata ten idian autou ikanoteta, kai apedemesen euthus. 16 Upege de o labon ta pente talanta kai ergazomenos di' auton ekamen alla pente talanta. 17 Osautos kai o ta duo ekerdese kai autos alla duo. 18 O de labon to en upege kai eskapsen eis ten gen kai ekrupse to argurion tou kuriou autou. 19 Meta de kairon polun erchetai o kurios ton doulon ekeinon kai theorei logariasmon met' auton. 20 Kai elthon o labon ta pente talanta, prosepheren alla pente talanta, legon; Kurie, pente talanta moi paredokas; idou, alla pente talanta ekerdesa ep' autois. 21 Kai eipe pros auton o kurios autou; Euge, doule agathe kai piste; eis ta oliga estathes pistos, epi pollon thelo se katastesei; eiselthe eis ten charan tou kuriou sou. 22 Proselthon de kai o labon ta duo talanta eipe; Kurie, duo talanta moi paredokas; idou, alla duo talanta ekerdesa ep' autois. 23 Eipe pros auton o kurios autou; Euge, doule agathe kai piste; eis ta oliga estathes pistos, epi pollon thelo se katastesei; eiselthe eis ten charan tou kuriou sou. 24 Proselthon de kai o labon to en talanton, eipe; Kurie, se egnorisa oti eisai skleros anthropos, therizon opou den espeiras kai sunagon othen den dieskorpisas; 25 kai phobetheis upega kai ekrupsa to talanton sou en te ge; idou, echeis to son. 26 Apokritheis de o kurios autou, eipe pros auton; Ponere doule kai oknere; exeures oti therizo opou den espeira kai sunago othen den dieskorpisa; 27 eprepe loipon na bales to argurion mou eis tous trapezitas, kai elthon ego ethelon labei to emon meta tokou. 28 Labete loipon ap' autou to talanton, kai dote eis ton echonta ta deka talanta. 29 Dioti eis panta ton echonta thelei dothe kai perisseuthe, apo de tou me echontos kai ekeino to opoion echei thelei aphairethe ap' autou. 30 Kai ton achreion doulon ripsate eis to skotos to exoteron; ekei thelei eisthai o klauthmos kai o trigmos ton odonton. 31 Otan de elthe o ios tou anthropou en te doxe autou kai pantes oi agioi angeloi met' autou, tote thelei kathesei epi tou thronou tes doxes autou, 32 kai thelousi sunachthe emprosthen autou panta ta ethne, kai thelei chorisei autous ap' allelon, kathos o poimen chorizei ta probata apo ton eriphion, 33 kai thelei stesei ta men probata ek dexion autou, ta de eriphia ex aristeron. 34 Tote o Basileus thelei eipei pros tous ek dexion autou; Elthete oi eulogemenoi tou Patros mou, kleronomesate ten etoimasmenen eis esas basileian apo kataboles kosmou. 35 Dioti epeinasa, kai moi edokate na phago, edipsesa, kai me epotisate, xenos emen, kai me ephiloxenesate, 36 gumnos, kai me enedusate, esthenesa, kai me epeskephthete, en phulake emen, kai elthete pros eme. 37 Tote thelousin apokrithe pros auton oi dikaioi, legontes; Kurie, pote se eidomen peinonta kai ethrepsamen, e dipsonta kai epotisamen; 38 pote de se eidomen xenon kai ephiloxenesamen, e gumnon kai enedusamen; 39 pote de se eidomen asthene e en phulake kai elthomen pros se; 40 Kai apokritheis o Basileus thelei eipei pros autous; Alethos sas lego, kath' oson ekamete eis ena touton ton adelphon mou ton elachiston, eis eme ekamete. 41 Tote thelei eipei kai pros tous ex aristeron; Upagete ap' emou oi kateramenoi eis to pur to aionion, to etoimasmenon dia ton diabolon kai tous angelous autou. 42 Dioti epeinasa, kai den moi edokate na phago, edipsesa, kai den me epotisate, 43 xenos emen, kai den me ephiloxenesate, gumnos, kai den me enedusate, asthenes kai en phulake, kai den me epeskephthete. 44 Tote thelousin apokrithe pros auton kai autoi, legontes; Kurie, pote se eidomen peinonta e dipsonta e xenon e gumnon e asthene e en phulake, kai den se uperetesamen; 45 Tote thelei apokrithe pros autous, legon; Alethos sas lego, kath' oson den ekamete eis ena touton ton elachiston, oude eis eme ekamete. 46 Kai thelousin apelthei outoi men eis kolasin aionion, oi de dikaioi eis zoen aionion. _
Next Chapter
Share this passage with others: