1 Tote o Iesous elalese pros tous ochlous kai pros tous mathetas autou, 2 legon; Epi tes kathedras tou Mouseos ekathesan oi grammateis kai oi Pharisaioi. 3 Panta loipon osa an eiposi pros esas na phulattete, phulattete kai prattete, kata de ta erga auton me prattete; epeide legousi kai den prattousi. 4 Dioti denousi phortia barea kai dusbastakta kai epithetousin epi tous omous ton anthropon, den thelousin omos oude dia tou daktulou auton na kinesosin auta. 5 Prattousi de panta ta erga auton dia na blepontai upo ton anthropon. Kai platunousi ta phulakteria auton kai megalunousi ta kraspeda ton imation auton, 6 kai agaposi ton proton topon en tois deipnois kai tas protokathedrias en tais sunagogais 7 kai tous aspasmous en tais agorais kai na onomazontai upo ton anthropon Rabbi, Rabbi; 8 seis omos me onomasthete Rabbi; dioti eis einai o kathegetes sas, o Christos; pantes de seis adelphoi eisthe. 9 Kai patera sas me onomasete epi tes ges; dioti eis einai o Pater sas, o en tois ouranois. 10 Mede onomasthete kathegetai; dioti eis einai o kathegetes sas, o Christos. 11 O de megaleteros apo sas thelei eisthai uperetes sas. 12 Ostis de upsose eauton thelei tapeinothe, kai ostis tapeinose eauton thelei upsothe. 13 All' ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi, upokritai, dioti katatrogete tas oikias ton cheron kai touto epi prophasei oti kamnete makras proseuchas; dia touto thelete labei megaleteran katadiken. 14 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi, upokritai, dioti kleiete ten basileian ton ouranon emprosthen ton anthropon; epeide seis den eiserchesthe oude tous eiserchomenous aphinete na eiselthosin. 15 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi, upokritai, dioti perierchesthe ten thalassan kai ten xeran dia na kamete ena proseluton, kai otan geine, kamnete auton uion tes geennes diploteron umon. 16 Ouai eis esas, odegoi tuphloi, oi legontes; Ostis omose en to nao einai ouden, ostis omos omose en to chruso tou naou, upochreoutai. 17 Moroi kai tuphloi; dioti tis einai megaleteros, o chrusos e o naos o agiazon ton chruson; 18 Kai; Ostis omose en to thusiasterio, einai ouden, ostis omos omose en to doro to epano autou, upochreoutai. 19 Moroi kai tuphloi; dioti ti einai megaleteron, to doron e to thusiasterion to agiazon to doron; 20 O omosas loipon en to thusiasterio omnuei en auto kai en pasi tois epano autou; 21 kai o omosas en to nao omnuei en auto kai en to katoikounti auton. 22 Kai o omosas en to ourano, omnuei en to throno tou Theou kai en to kathemeno epano autou. 23 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi, upokritai, dioti apodekatizete to eduosmon kai to anethon kai to kuminon, kai aphekate ta barutera tou nomou, ten krisin kai ton eleon kai ten pistin; tauta eprepe na prattete kai ekeina na me aphinete. 24 Odegoi tuphloi, oitines diulizete ton konopa, ten de kamelon katapinete. 25 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi, upokritai, dioti katharizete to exothen tou poteriou kai tou pinakiou, esothen omos gemousin ex arpages kai akrasias. 26 Pharisaie tuphle, katharison proton to entos tou poteriou kai tou pinakiou, dia na geine kai to ektos auton katharon. 27 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi upokritai, dioti omoiazete me taphous asbestomenous, oitines exothen men phainontai oraioi, esothen omos gemousin osteon nekron kai pases akatharsias. 28 Outo kai seis exothen men phainesthe eis tous anthropous dikaioi, esothen omos eisthe plereis upokriseos kai anomias. 29 Ouai eis esas, grammateis kai Pharisaioi upokritai; dioti oikodomeite tous taphous ton propheton kai stolizete ta mnemeia ton dikaion, 30 kai legete; Ean emetha en tais emerais ton pateron emon, den ethelomen eisthai sunkoinonoi auton en to aimati ton propheton. 31 Oste martureite eis eautous oti eisthe uioi ton phoneusanton tous prophetas. 32 Anaplerosate kai seis to metron ton pateron sas. 33 Opheis, gennemata echidnon; pos thelete phugei apo tes katadikes tes geennes; 34 Dia touto idou, ego apostello pros esas prophetas kai sophous kai grammateis, kai ex auton thelete thanatosei kai staurosei, kai ex auton thelete mastigosei en tais sunagogais sas kai dioxei apo poleos eis polin, 35 dia na elthe eph' umas pan aima dikaion ekchunomenon epi tes ges apo tou aimatos Abel tou dikaiou eos tou aimatos Zachariou uiou Barachiou, ton opoion ephoneusate metaxu tou naou kai tou thusiasteriou. 36 Alethos sas lego, Panta tauta thelousin elthei epi ten genean tauten. 37 Ierousalem, Ierousalem, e phoneuousa tous prophetas kai lithobolousa tous apestalmenous pros se; posakis ethelesa na sunaxo ta tekna sou kath' on tropon sunagei e ornis ta ornithia eautes upo tas pterugas, kai den ethelesate. 38 Idou, aphinetai eis esas o oikos sas eremos. 39 Dioti sas lego, den thelete me idei eis to exes, eosou eipete, Eulogemenos o erchomenos en onomati Kuriou. _
Next Chapter
Share this passage with others: