1 Dioti e basileia ton ouranon einai omoia me anthropon oikodespoten, ostis exelthen ama to proi dia na misthose ergatas dia ton ampelona autou. 2 Aphou de sunephonese meta ton ergaton pros en denarion ten emeran, apesteilen autous eis ton ampelona autou. 3 Kai exelthon peri ten triten oran, eiden allous istamenous en te agora argous, 4 kai pros ekeinous eipen; Upagete kai seis eis ton ampelona, kai o, ti einai dikaion thelo sas dosei. Kai ekeinoi upegon. 5 Palin exelthon peri ten ekten kai enaten oran, ekamen osautos. 6 Peri de ten endekaten oran exelthon euren allous istamenous argous, kai legei pros autous; Dia ti istasthe edo olen ten emeran argoi; 7 Legousi pros auton; Dioti oudeis emisthosen emas. Legei pros autous; Upagete kai seis eis ton ampelona, kai o, ti einai dikaion thelete labei. 8 Aphou de egeinen espera, legei o kurios tou ampelonos pros ton epitropon autou; Kaleson tous ergatas kai apodos eis autous ton misthon, archisas apo ton eschaton eos ton proton. 9 Kai elthontes oi peri ten endekaten oran misthothentes, elabon ana en denarion. 10 Elthontes de oi protoi, enomisan oti thelousi labei pleiotera, elabon omos kai autoi ana en denarion. 11 Kai labontes egonguzon kata tou oikodespotou, 12 legontes oti, Outoi oi eschatoi mian oran ekamon, kai ekames autous isous me emas, oitines ebastasamen to baros tes emeras kai ton kausona. 13 O de apokritheis eipe pros ena ex auton; Phile, den se adiko; den sunephonesas en denarion met' emou; 14 labe to son kai upage; thelo de na doso eis touton ton eschaton os kai eis se. 15 E den echo ten exousian na kamo o, ti thelo eis ta ema; e o ophthalmos sou einai poneros dioti ego eimai agathos; 16 Outo thelousin eisthai oi eschatoi protoi kai oi protoi eschatoi; dioti polloi einai oi keklemenoi, oligoi de oi eklektoi. 17 Kai anabainon o Iesous eis Ierosoluma, parelabe tous dodeka mathetas kat' idian en te odo kai eipe pros autous. 18 Idou, anabainomen eis Ierosoluma, kai o Uios tou anthropou thelei paradothe eis tous archiereis kai grammateis kai thelousi katadikasei auton eis thanaton, 19 kai thelousi paradosei auton eis ta ethne dia na empaixosi kai mastigososi kai staurososi, kai te trite emera thelei anastethe. 20 Tote proselthe pros auton e meter ton uion tou Zebedaiou meta ton uion autes, proskunousa kai zetousa ti par' autou. 21 O de eipe pros auten; Ti theleis; Legei pros auton; Eipe na kathesosin outoi oi duo uioi mou eis ek dexion sou kai eis ex aristeron en te basileia sou. 22 Apokritheis de o Iesous eipe; Den exeurete ti zeteite. Dunasthe na piete to poterion, to opoion ego mello na pio, kai na baptisthete to baptisma, to opoion ego baptizomai; Legousi pros auton; Dunametha. 23 Kai legei pros autous; to men poterion mou thelete piei; kai to baptisma to opoion ego baptizomai thelete baptisthe; to na kathesete omos ek dexion mou kai ex aristeron mou den einai emou na doso, eime eis osous einai etoimasmenon upo tou Patros mou. 24 Kai akousantes oi deka eganaktesan peri ton duo adelphon. 25 O de Iesous proskalesas autous, eipen; Exeurete oti oi archontes ton ethnon katakurieuousin auta kai oi megaloi katexousiazousin auta. 26 Outos omos den thelei eisthai en umin, all' ostis thelei na geine megas en umin, as enai uperetes umon, 27 kai ostis thele na enai protos en umin, as enai doulos umon; 28 kathos o Uios tou anthropou den elthe dia na uperetethe, alla dia na uperetese kai na dose ten zoen autou lutron anti pollon. 29 Kai eno exerchonto apo tes Iericho, ekolouthesen auton ochlos polus. 30 Kai idou, duo tuphloi kathemenoi para ten odon, akousantes oti o Iesous diabainei, ekraxan legontes; Eleeson emas, Kurie, uie tou Dabid. 31 O de ochlos epeplexen autous dia na siopesosin; all' ekeinoi ekrazon dunatotera, legontes; Eleeson emas, Kurie, uie tou Dabid. 32 Kai statheis o Iesous, ekraxen autous kai eipe; Ti thelete na sas kamo; 33 Legousi pros auton; Kurie, na anoichthosin oi ophthalmoi emon. 34 Kai o Iesous splanchnistheis engise tous ophthalmous auton; kai euthus aneblepsan auton oi ophthalmoi, kai ekolouthesan auton. _
Next Chapter
Share this passage with others: