1 En ekeino to kairo eporeueto o Iesous dia ton sparton en sabbato; oi de mathetai autou epeinasan kai erchisan na anasposin astachua kai na trogosin. 2 Oi de Pharisaioi idontes eipon pros auton; Idou, oi mathetai sou prattousin o, ti den sunchoreitai na prattetai to sabbaton. 3 O de eipe pros autous; Den anegnosate ti epraxen o Dabid ote epeinasen autos kai oi met' autou; 4 pos eiselthen eis ton oikon tou Theou kai ephage tous artous tes protheseos, tous opoious den eto sunkechoremenon eis auton na phage, oute eis tous met' autou, eime eis tous iereis monous; 5 E den anegnosate en to nomo oti en tois sabbasin oi iereis bebelonousi to sabbaton en to iero kai einai athooi; 6 Sas lego de oti edo einai megaleteros tou ierou. 7 Ean omos egnorizete ti einai Eleon thelo kai ouchi thusian, den ethelete katadikasei tous athoous. 8 Dioti o Uios tou anthropou einai kurios kai tou sabbatou. 9 Kai metabas ekeithen elthen eis ten sunagogen auton. 10 Kai idou, eto anthropos echon ten cheira xeran; kai erotesan auton legontes; Sunchoreitai tacha na therapeue tis en to sabbato; dia na kategoresosin auton. 11 O de eipe pros autous; Tis anthropos apo sas thelei eisthai, ostis echon probaton en, ean touto pese en to sabbato eis lakkon, den thelei piasei kai sekosei auto; 12 poson loipon diapherei anthropos probatou; oste sunchoreitai en to sabbato na agathopoie tis. 13 Tote legei pros ton anthropon; Ekteinon ten cheira sou; kai exeteine, kai apokatestathe ugies os e alle. 14 Oi de Pharisaioi exelthontes sunebouleuthesan kat' autou, dia na apolesosin auton. 15 All' o Iesous noesas anechoresen ekeithen; kai ekolouthesan auton ochloi polloi, kai etherapeusen autous pantas. 16 Kai parengeilen eis autous austeros dia na me phanerososin auton, 17 dia na plerothe to rethen dia Esaiou tou prophetou, legontos; 18 Idou, o doulos mou, ton opoion exelexa, o agapetos mou, eis ton opoion e psuche mou euerestethe; thelo thesei to Pneuma mou ep' auton, kai thelei exangeilei krisin eis ta ethne; 19 den thelei antilogesei oude kraugasei, oude thelei akousei tis ten phonen autou en tais plateiais. 20 Kalamon suntetrimmenon den thelei thlasei kai linarion kapnizon den thelei sbesei, eosou ekphere eis niken ten krisin; 21 Kai en to onomati autou thelousin elpisei ta ethne. 22 Tote epherthe pros auton daimonizomenos tuphlos kai kophos, kai etherapeusen auton, oste o tuphlos kai kophos kai elalei kai eblepe. 23 Kai exeplettonto pantes oi ochloi kai elegon; Mepos einai outos o uios tou Dabid; 24 Oi de Pharisaioi akousantes eipon; Outos den ekballei ta daimonia eime dia tou Beelzeboul, tou archontos ton daimonion. 25 Noesas de o Iesous tous dialogismous auton, eipe pros autous; Pasa basileia diairetheisa kath' eautes eremoutai, kai pasa polis e oikia diairetheisa kath' eautes den thelei stathe. 26 Kai an o Satanas ton Satanan ekballe, dierethe kath' eautou; pos loipon thelei stathe e basileia autou; 27 Kai an ego dia tou Beelzeboul ekballo ta daimonia, oi uioi sas dia tinos ekballousi; dia touto autoi thelousin eisthai kritai sas. 28 All' ean ego dia Pneumatos Theou ekballo ta daimonia, ara ephthasen eis esas e basileia tou Theou. 29 E pos dunatai tis na eiselthe eis ten oikian tou dunatou kai na diarpase ta skeue autou, ean proton den dese ton dunaton; kai tote thelei diarpasei ten oikian autou. 30 Ostis den einai met' emou einai kat' emou, kai ostis den sunagei met' emou skorpizei. 31 Dia touto sas lego, Pasa amartia kai blasphemia thelei sunchorethe eis tous anthropous, e kata tou Pneumatos omos blasphemia den thelei sunchorethe eis tous anthropous; 32 kai ostis eipe logon kata tou Uiou tou anthropou, thelei sunchorethe eis auton; ostis omos eipe kata tou Pneumatos tou Agiou, den thelei sunchorethe eis auton oute en touto to aioni oute en to mellonti. 33 E kamete to dendron kalon, kai ton karpon autou kalon, e kamete to dendron sapron, kai ton karpon autou sapron; dioti ek tou karpou gnorizetai to dendron. 34 Gennemata echidnon, pos dunasthe na lalete kala ontes poneroi; dioti ek tou perisseumatos tes kardias lalei to stoma. 35 O kalos anthropos ek tou kalou thesaurou tes kardias ekballei ta kala, kai o poneros anthropos ek tou ponerou thesaurou ekballei ponera. 36 Sas lego de oti dia panta logon argon, ton opoion ethelon lalesei oi anthropoi, thelousin apodosei logon di' auton en emera kriseos. 37 Dioti ek ton logon sou theleis dikaiothe, kai ek ton logon sou theleis katadikasthe. 38 Tote apekrithesan tines ton grammateon kai Pharisaion, legontes; Didaskale, thelomen na idomen semeion apo sou. 39 Ekeinos de apokritheis eipe pros autous; Genea ponera kai moichalis semeion zetei, kai semeion den thelei dothe eis auten eime to semeion Iona tou prophetou. 40 Dioti os o Ionas eto en te koilia tou ketous treis emeras kai treis nuktas, outo thelei eisthai o Uios tou anthropou en te kardia tes ges treis emeras kai treis nuktas. 41 Andres Nineuitai thelousin anastethe en te krisei meta tes geneas tautes kai thelousi katakrinei auten, dioti metenoesan eis to kerugma tou Iona, kai idou, pleioteron tou Iona einai edo. 42 E basilissa tou notou thelei sekothe en te krisei meta tes geneas tautes kai thelei katakrinei auten, dioti elthen ek ton peraton tes ges dia na akouse ten sophian tou Solomontos, kai idou, pleioteron tou Solomontos einai edo. 43 Otan de to akatharton pneuma exelthe apo tou anthropou, dierchetai di' anudron topon kai zetei anapausin kai den euriskei. 44 Tote legei; As epistrepso eis ton oikon mou, othen exelthon; kai elthon euriskei auton kenon, sesaromenon kai estolismenon. 45 Tote upagei kai paralambanei meth' eautou epta alla pneumata ponerotera eautou, kai eiselthonta katoikousin ekei, kai ginontai ta eschata tou anthropou ekeinou cheirotera ton proton. Outo thelei eisthai kai eis ten genean tauten ten poneran. 46 Eno de autos elalei eti pros tous ochlous, idou, e meter kai oi adelphoi autou istanto exo, zetountes na lalesosi pros auton. 47 Eipe de tis pros auton; Idou, e meter sou kai oi adelphoi sou istantai exo, zetountes na lalesosi pros se. 48 O de apokritheis pros ton eiponta touto pros auton eipe; Tis einai e meter mou kai tines einai oi adelphoi mou; 49 Kai ekteinas ten cheira autou pros tous mathetas autou eipen; Idou e meter mou kai oi adelphoi mou. 50 Dioti ostis kame to thelema tou Patros mou tou en ouranois, autos mou einai adelphos kai adelphe kai meter. _
Next Chapter
Share this passage with others: