1 Kai elalese Kurios pros ton Mousen meta ton thanaton ton duo uion tou Aaron, ote ekamon prosphoran enopion tou Kuriou kai apethanon; 2 kai eipe Kurios pros ton Mousen, Laleson pros Aaron ton adelphon sou, na me eiserchetai pasan oran eis to agiasterion to endothen tou katapetasmatos emprosthen tou ilasteriou tou epi tes kibotou, dia na me apothane; dioti en nephele thelo emphanizesthai epi tou ilasteriou. 3 Outo thelei eiserchesthai o Aaron eis to agiasterion, meta moschou ek boon dia prosphoran peri amartias kai kriou dia olokautoma. 4 Chitona linoun egiasmenon thelei enduesthai, kai periskele lina thelousin eisthai epi tes sarkos autou, kai zonen linen thelei eisthai ezosmenos kai mitran linen thelei phorei; tauta einai endumata agia; kai thelei louei en udati to soma autou kai thelei enduesthai auta. 5 Kai para tes sunagoges ton uion Israel thelei labei duo tragous ex aigon dia prosphoran peri amartias kai ena krion dia olokautoma. 6 Kai thelei prospherei o Aaron ton moschon tes peri amartias prosphoras, ostis einai di' eauton, kai thelei kamei exileosin uper eautou kai uper tou oikou autou. 7 Kai thelei labei tous duo tragous kai stesei autous enopion tou Kuriou eis ten thuran tes skenes tou marturiou. 8 Kai thelei ripsei o Aaron klerous epi tous duo tragous; ena kleron dia ton Kurion kai ena kleron dia ton tragon ton apoluteon. 9 Kai thelei pherei o Aaron ton tragon, epi tou opoiou epesen o kleros tou Kuriou, kai thelei prospherei auton dia prosphoran peri amartias. 10 Ton de tragon, epi tou opoiou epesen o kleros tou na apoluthe, thelei stesei zonta enopion tou Kuriou, dia na kame exileosin ep' autou, oste na aposteile auton apoluton eis ten eremon. 11 Kai thelei pherei o Aaron ton moschon tes peri amartias prosphoras, ostis einai di' eauton, kai thelei kamei exileosin uper eautou kai uper tou oikou autou; kai thelei sphaxei ton moschon tes peri amartias prosphoras ton peri eautou. 12 Kai thelei labei to thumiaterion pleres anthrakon puros ek tou thusiasteriou ap' emprosthen tou Kuriou; kai thelei gemisei tas cheiras autou apo euodous thumiamatos leiotribemenon kai thelei pherei auto endon tou katapetasmatos. 13 Kai thelei balei to thumiama epi to pur enopion tou Kuriou, kai thelei kalupsei o kapnos tou thumiamatos to ilasterion to epi tou marturiou, dia na me apothane. 14 Kai thelei labei apo tou aimatos tou moschou kai rantisei dia tou daktulou autou epi to ilasterion kata anatolas; kai emprosthen tou ilasteriou thelei rantisei eptakis apo tou aimatos dia tou daktulou autou. 15 Tote thelei sphaxei ton tragon tes peri amartias prosphoras ton peri tou laou; kai thelei pherei to aima autou endon tou katapetasmatos kai thelei kamei to aima autou, kathos ekame to aima tou moschou, kai thelei rantisei auto epi to ilasterion kai emprosthen tou ilasteriou. 16 Kai thelei kamei exileosin uper tou agiasteriou dia tas akatharsias ton uion Israel, kai dia tas parabaseis auton kath' olas auton tas amartias; kai outo thelei kamei peri tes skenes tou marturiou, etis katoikei metaxu auton en to meso tes akatharsias auton. 17 Oudeis de anthropos thelei eisthai en te skene tou marturiou, otan autos eiserchetai na kame exileosin eis to agiasterion, eosou exelthe, aphou kame exileosin uper eautou kai uper tou oikou autou kai uper pases tes sunagoges tou Israel. 18 Tote thelei exelthei pros to thusiasterion to enopion tou Kuriou kai thelei kamei exileosin peri autou; kai thelei labei apo tou aimatos tou moschou kai apo tou aimatos tou tragou kai balei epi ta kerata tou thusiasteriou kuklo. 19 Kai thelei rantisei ep' auto apo tou aimatos dia tou daktulou autou eptakis kai thelei katharisei auto, kai agiasei auto apo ton akatharsion ton uion Israel. 20 Aphou de teleiose na kamne exileosin uper tou agiasteriou kai tes skenes tou marturiou kai tou thusiasteriou, thelei pherei ton tragon ton zonta; 21 kai thelei epithesei o Aaron tas duo cheiras autou epi ten kephalen tou tragou tou zontos kai thelei exomologethe ep' autou pasas tas anomias ton uion Israel kai pasas tas parabaseis auton kath' olas auton tas amartias; kai thelei epithesei autas eis ten kephalen tou tragou; kai thelei aposteilei auton dia cheiros diorismenou anthropou eis ten eremon. 22 Kai thelei bastasei o tragos eph' eautou pasas tas anomias auton eis gen akatoiketon; kai thelei apolusei ton tragon eis ten eremon. 23 Kai thelei eiselthei o Aaron eis ten skenen tou marturiou kai thelei ekduthe ten linen stolen, ten opoian eneduthe eiserchomenos eis to agiasterion, kai thelei apothesei auten ekei; 24 kai thelei lousei to soma autou en udati en topo agio kai enduthe ta imatia autou, kai thelei elthei kai prospherei to olokautoma autou kai to olokautoma tou laou kai thelei kamei exileosin peri eautou kai peri tou laou. 25 To de stear tes peri amartias prosphoras thelei kausei epi tou thusiasteriou. 26 Kai o aposteilas ton tragon ton apoluteon thelei plunei ta imatia autou kai lousei to soma autou en udati kai meta tauta thelei eiselthei eis to stratopedon. 27 Ton de moschon tes peri amartias prosphoras kai ton tragon tes peri amartias prosphoras, ton opoion to aima eisechthe dia na geine exileosis eis to agiasterion, thelousi pherei exo tou stratopedou; kai thelousi kausei en to puri ta dermata auton kai to kreas auton kai ten kopron auton. 28 Kai o kaion auta thelei plunei ta imatia autou kai lousei to soma autou en udati kai meta tauta thelei eiselthei eis to stratopedon. 29 Kai touto thelei eisthai eis esas nomimon aionion; eis ton ebdomon mena, ten dekaten tou menos, thelete tapeinosei tas psuchas sas kai den thelete kamei ouden ergon oute o autochthon oute o xenos o paroikon metaxu sas; 30 dioti en te emera taute o iereus thelei kamei exileosin dia sas, dia na sas katharise, oste na esthe katharoi apo pason ton amartion umon enopion tou Kuriou. 31 Sabbaton anapauseos thelei eisthai eis esas, kai thelete tapeinosei tas psuchas sas kata nomimon aionion. 32 Kai thelei kamei ten exileosin o iereus, o christheis kai kathierotheis dia na ierateue anti tou patros autou, kai thelei enduthe ten linen stolen, ten stolen ten agian. 33 Kai thelei kamei exileosin uper tou agiou agiasteriou kai thelei kamei exileosin uper tes skenes tou marturiou kai uper tou thusiasteriou; kai thelei kamei exileosin uper ton iereon kai uper pantos tou laou tes sunagoges. 34 Kai touto thelei eisthai eis esas nomimon aionion, na kamnete exileosin uper ton uion Israel peri pason ton amartion auton apax tou eniautou. Kai egeine kathos prosetaxen o Kurios eis ton Mousen. _
Next Chapter
Share this passage with others: